Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 3.4.2014

De inhemska bankernas finansnetto ökade med 13 procent år 2013

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 756 miljoner euro under sista kvartalet år 2013. Finansnettot ökade med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal steg finansnettot med 18 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter kvartal, procent

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter kvartal, procent

Ökningen av finansnettot från året innan förklaras närmast av en minskning av de inhemska bankernas räntekostnader. Ränteintäkterna uppgick under kvartalet till 1,4 miljarder euro, vilket är 104 miljoner euro mindre än året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade ränteintäkterna med 9 miljoner euro. Räntekostnaderna uppgick under kvartalet till 615 miljoner euro, vilket är 191 miljoner euro mindre än året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade räntekostnaderna med 108 miljoner euro. Av räntekostnaderna under fjärde kvartalet hänförde sig 191 miljoner euro till värdepapper i omlopp bland allmänheten, 154 miljoner euro till skulder till allmänheten och den offentliga sektorn samt 140 miljoner euro till derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel.

De inhemska bankernas provisionsintäkter uppgick under årets sista kvartal till 459 miljoner euro, vilket var en ökning med något under 7 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade provisionsintäkterna med 4 procent. Nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet var i slutet av kvartalet 195 miljoner euro.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 47 miljoner euro under årets sista kvartal. Detta är 54 procent mindre än året innan.

Under årets fjärde kvartal uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 427 miljoner euro, vilket är 7 miljoner euro mindre än året innan. Från föregående kvartal minskade rörelsevinsten med 16 procent. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 458 miljarder euro. Balansräkningarna minskade med 7,7 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 4,5 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 3.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2013/04/llai_2013_04_2014-04-03_tie_001_sv.html