Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 1.4.2010

Minskat finansnettot och nedskrivningsförluster försvagade bankernas resultat år 2009

De inhemska bankernas rörelsevinst uppgick år 2009 till 2,1 miljarder euro. Rörelsevinsten minskade med 17 procent jämfört med år 2008. Av rörelseresultatet för år 2009 genererades 20 procent under det sista kvartalet.

De inhemska bankernas rörelsevinst (rörelseförlust) åren 1989–2009

De inhemska bankernas rörelsevinst (rörelseförlust) åren 1989–2009

Till det minskade rörelseresultatet bidrog minskningen av finansnettot med 18 procent till 3,4 miljarder euro. Förklaringen till minskningen av finansnettot är att i synnerhet ränteskillnaden mellan låne- och depositionsbeståndet, dvs. räntemarginalen, krympte. På grund av den sänkta räntenivån minskade både ränteintäkterna och -utgifterna kraftigt jämfört med år 2008.

Nedskrivningarna av krediter och andra åtaganden var 765 miljoner euro, vilket är 232 procent mer än året innan. Den kraftiga ökningen av nedskrivningsförlusterna under första hälften av år 2008 bröts under det sista kvartalet.

Den snabba ökningen av provisionsintäkterna samt av nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten inverkade positivt på bankernas resultat. Provisionsintäkterna ökade med 11 procent till 1,4 miljarder euro. Mest provisionsintäkter erhöll bankerna från betalningsförmedlingen och kreditgivningen. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten var 1,1 miljarder, vilket var en ökning med hela 369 procent jämför med året innan.

Det totala värdet av balansräkningarna för de inhemska bankerna var 347 miljarder euro i slutet av år 2009. Balansräkningarna ökade med en procent från året innan. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 5,8 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 01.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2009/04/llai_2009_04_2010-04-01_tie_001_sv.html