Publicerad: 1.6.2007

Bankernas anställda ökade i antal

I Finland fanns det i slutet av år 2006 328 inhemska banker, som hade sammanlagt 1 518 verksamma kontor. I bankerna arbetade vid årets slut 23 700 personer, vilket är 340 personer fler än året innan. Också antalet arbetade timmar i inhemska banker ökade med åtta procent jämfört med år 2005.

Den goda situationen inom bankerna fortsatte år 2006. Rörelsevinsten, räntebidraget och provisionsintäkterna ökade. Bankverksamheten var lönsam och effektiv. Kreditförlusterna har hållits på en låg nivå under hela 2000-talet. År 2006 bokförde de inhemska bankerna fler återföringar av kreditförluster än nya kreditförluster. Kreditförlusterna var som störst år 1992, då kreditförluster för 3,6 miljarder euro bokfördes.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens slutliga uppgifter om kreditinstitutens bokslut. Den slutliga publikationen Monetära finansinstitut 2006 innehåller utöver resultat- och balansräkningar tilläggsinformation om bl.a. nyckeltal, fördelningen av verksamheten efter område och antalet anställda.

De inhemska bankernas kreditförluster 1986-2006, miljoner euro

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-31.12.2006, Monetära finansinstitut 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 1.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2006/llai_2006_2007-06-01_tie_001_sv.html