Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 29.8.2012

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 5 procent under januari–juni 2012

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 5 procent under januari–juni 2012 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster och statsandelar ökade med 3 procent. Skillnaden mellan kommunernas årsintäkter och -utgifter, dvs. årsbidraget, minskade med 24 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunala affärsverk) ökade med 5 procent under det första halvåret 2012. Den största enskilda posten av verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, ökade med 5 procent från motsvarande period året innan. Av verksamhetsutgifterna ökade köp av tjänster med 6 procent. Köp av material, förnödenheter och varor minskade med 2 procent och utbetalda understöd ökade med 7 procent.

Kommunernas verksamhetsinkomster steg med 4 procent. Försäljningsinkomsterna ökade med 15 procent och avgiftsinkomsterna med 4 procent.

Under januari–juni år 2012 ökade kommunernas statsandelar med 3 procent liksom också skatteinkomsterna. Verksamhetsbidraget sjönk med 5 procent. Skillnaden mellan kommunernas årsintäkter och -utgifter, dvs. årsbidraget, minskade med 24 procent.

Kommunernas investeringsutgifter steg med 18 procent. Investeringsinkomsterna ökade med 67 procent.

Kommunernas lånestock ökade i slutet av juni 2012 med 2 procent från föregående kvartal och med 5 procent från föregående år.

I kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är uppgifterna om de senaste två åren preliminära och kan komma att revideras när kommunerna korrigerar siffrorna för tidigare kvartal. Uppgifterna om årssummor i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifter om statistiken över kommunernas ekonomi som publiceras i juni.

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna i Fasta Finland enligt budgetutfallet, exklusive de kommunala affärsverken. Fr.o.m. år 2011 beskriver statistiken kommunerna i Fasta Finland, och därmed är kommunerna på Åland inte längre med i statistikpopulationen. När det gäller åren 2001–2010 beskriver statistiken hela landet.


Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 2:a kvartalet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 2:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2012/02/ktn_2012_02_2012-08-29_tie_001_sv.html