Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 30.5.2012

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 7 procent under januari–mars 2012

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 7 procent under januari–mars 2012 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster och statsandelar ökade med 6 procent. Skillnaden mellan kommunernas årsintäkter och -utgifter, dvs. årsbidraget, minskade med något under 8 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunala affärsverk) ökade med 7 procent under första kvartalet 2012. Den största enskilda posten av verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, ökade med 9 procent från motsvarande period året innan. Av verksamhetsutgifterna ökade köp av tjänster med 7 procent. Köp av material, förnödenheter och varor ökade med en procent och utbetalda understöd med 4 procent.

Kommunernas verksamhetsinkomster steg med 5 procent. Försäljningsinkomsterna ökade med 10 procent och avgiftsinkomsterna med 5 procent.

Under januari–mars år 2012 ökade kommunernas statsandelar med 6 procent liksom också skatteinkomsterna. Verksamhetsbidraget sjönk med något under 8 procent. Skillnaden mellan årsintäkter och -utgifter, dvs. årsbidraget, minskade också med något under 8 procent.

Kommunernas investeringsutgifter ökade med 10 procent medan investeringsinkomsterna minskade med 17 procent.

Kommunernas lånestock ökade i slutet av mars 2012 med en procent från föregående kvartal och med 7 procent från föregående år.

I kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är uppgifterna om de senaste två åren preliminära och kan komma att revideras när kommunerna korrigerar siffrorna för tidigare kvartal. Uppgifterna om årssummor i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifter om statistiken över kommunernas ekonomi som publiceras i juni.

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna i Fasta Finland enligt budgetutfallet, exklusive de kommunala affärsverken. Fr.o.m. år 2011 beskriver statistiken kommunerna i Fasta Finland, och därmed är kommunerna på Åland inte längre med i statistikpopulationen. När det gäller åren 2001–2010 beskriver statistiken hela landet.


Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 1:a kvartalet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 1:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2012/01/ktn_2012_01_2012-05-30_tie_001_sv.html