Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 26.8.2011

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 4 procent under januari–juni 2011

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 4 procent under januari–juni 2011 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med 8 procent och statsandelarna med något under 3 procent. Skillnaden mellan kommunernas årsintäkter och -utgifter, dvs. årsbidraget, ökade med 53 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunala affärsverk) ökade med 4 procent under det första halvåret 2011. Den största enskilda posten av verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, ökade med 3 procent från motsvarande period året innan. Av verksamhetsutgifterna ökade köp av tjänster med 5 procent. Köp av material, förnödenheter och varor ökade med 8 procent medan utbetalda understöd var på samma nivå som året innan.

Kommunernas verksamhetsinkomster steg med 5 procent. Försäljningsinkomsterna ökade med 4 procent och avgiftsinkomsterna med 5 procent.

Under januari–juni 2011 ökade kommunernas statsandelar med något under 3 procent och skatteinkomsterna med 8 procent. Trots att verksamhetsbidraget sjönk med 3 procent ökade skillnaden mellan årsintäkterna och -utgifterna, dvs. årsbidraget, med 53 procent.

Kommunernas investeringsutgifter steg med 11 procent. Investeringsinkomsterna sjönk med 65 procent.

Kommunernas lånestock ökade i slutet av juni 2011 med 3 procent från kvartalet innan och med 2 procent från året innan.

I kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är uppgifterna om de senaste två åren preliminära och kan komma att revideras när kommunerna korrigerar siffrorna för tidigare kvartal. Uppgifterna om årssummor i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifter om statistiken över kommunernas ekonomi som publiceras i juni.

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna i Fasta Finland enligt budgetutfallet, exklusive de kommunala affärsverken. Fr.o.m. år 2011 beskriver statistiken kommunerna i Fasta Finland, och därmed är kommunerna på Åland inte längre med i statistikpopulationen. När det gäller åren 2001–2010 beskriver statistiken hela landet.


Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 2:a kvartalet 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 2:a kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2011/02/ktn_2011_02_2011-08-26_tie_001_sv.html