Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 28.2.2007

Talousarvioiden mukaan kuntasektorin talousnäkymät pysyvät harmaina tänäkin vuonna

Kansantalouden suotuisan kehityksen ei uskota tuovan tänäkään vuonna merkittävää helpotusta kuntien vuosia jatkuneeseen talousahdinkoon. Viiden prosentin luokkaa oleva menojen kasvu haukkaa valtaosan verotulojen ja valtionosuuksien lisäyksestä, joten investointien rahoittamiseen joudutaan viime vuosien tapaan käyttämään paljon velkarahaa. Kuntayhtymät uskovat selviävänsä jälleen peruskuntia paremmin. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen keräämistä kuntien ja kuntayhtymien talousarvioista vuodelle 2007.

Vaikka taloustilanteen selvään kirkastumiseen ei kunnissa ja kuntayhtymissä uskota, ovat näkymät kuitenkin jonkin verran valoisammat kuin vuosi sitten. Kuntien ja kuntien liikelaitosten yhteenlasketun vuosikatteen odotetaan nousevan 1,4 miljardiin euroon, mikä tarkoittaa noin 230 miljoonan euron kasvua viime vuoden talousarvioihin verrattuna. Tilastokeskuksen tammikuussa keräämien tilipäätösarvioiden mukaan kuntien toteutunut vuosikate vuonna 2006 oli lähes 1,5 miljardia euroa, joten vuoden 2007 arvio on jonkin verran tätä pienempi. Kaikkiaan 42 kuntaa ennakoi vuosikatteensa jäävän tänä vuonna negatiiviseksi. Viime vuoden talousarvioissa tällaisia kuntia oli 90 ja tilinpäätösarvioissa 84.

Myös kuntayhtymien ja niiden liikelaitosten vuosikate on vuoden 2007 talousarvioissa parempi kuin vuoden 2006 talousarvioissa, mutta huonompi kuin tilinpäätösarvioissa. Tänä vuonna ainoastaan kahden kuntayhtymän vuosikatteen odotetaan jäävän negatiiviseksi. Viime vuoden talousarviossa 17 ja tilinpäätösarvioissa 25 kuntayhtymän vuosikate oli miinuksella.

Kunnissa vuosikate riittää kattamaan 95 prosenttia poistoista, mutta ainoastaan 41 prosenttia investoinneista. Kuntayhtymissä vastaavat luvut ovat 102 ja 53 prosenttia.

Tämän vuoden investointeihin kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden liikelaitokset ovat budjetoineet yhteensä 4,0 miljardia euroa. Tämä on noin 360 miljoonaa enemmän kuin viime vuoden talousarvioissa. Investointien ja muiden pääomamenojen rahoittamiseksi arvioidaan tarvittavan uutta velkaa 2,3 miljardia euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään 1,1 miljardilla. Jos talousarvioissa ennakoitu kehitys toteutuu, kuntien ja kuntayhtymien pitkäaikainen velka lisääntyy 1,2 miljardilla eurolla.

Tietoja kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten talousarvioista 2006-2007 ja tilinpäätösarvioista 2006, miljoonaa euroa

  Kunnat Kuntayhtymät
TA 2006 TPA1 2006 TA 2007 TA 2006 TPA1 2006 TA 2007
Toimintakate -19 129 -19 230 -20 154 363 426 399
Verotulot 14 825 15 086 15 826 0 0 0
Valtionosuudet 5 400 5 472 5 696 0 0 0
Korkotuotot 143 182 162 8 19 10
Muut rahoitustulot 219 252 217 3 4 2
Korkokulut 255 253 307 23 22 29
Muut rahoituskulut 34 27 37 32 33 33
Vuosikate 1 169 1 482 1 403 318 394 350
Poistot ja arvonalentumiset 1 449 1 432 1 481 321 316 343
Satunnaiset tuotot 71 534 95 3 8 1
Satunnaiset kulut 3 9 1 0 4 0
Tilikauden tulos -211 575 18 0 83 7
Investointimenot yhteensä 3 016 2 943 3 384 663 621 658
Rahoitusosuudet investointimenoihin 203 162 236 26 21 16
Käyttöomaisuuden myyntitulot 384 1447 475 5 20 1
Antolainasaamisten lisäykset 100 273 83 0 30 2
Antolainasaamisten vähennykset 61 117 57 1 33 1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 831 1 349 2 014 248 147 291
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 846 882 997 56 62 60

1 Tilinpäätösarvio (ei sisällä Ahvenanmaan kuntia ja kuntayhtymiä)

Lähde: Kuntien talousarviot 2007, Kuntayhtymien talousarviot 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kunnat: Aili Simpanen (09) 1734 3302, kuntayhtymät: Eeva Kleinberg (09) 1734 3309

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 28.2.2007

Viittausohje:

Tilasto: Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot [verkkojulkaisu].
2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktal/2007/ktal_2007_2007-02-28_tie_001.html