Finlands officiella statistik

Tingsrätternas avgöranden i civilmål

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år 2013
2.4.2014
År 2013 slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året innan. Antalet avgjorda tvistemål var rekordhögt, 441 700 ärenden, dvs. 4,5 procent fler än året innan. Antalet behandlade ansökningsärenden uppgick till 50 000, vilket är 8 procent fler än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över tingsrätternas avgöranden i civilmål.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2015.

Beskrivning: Statistiken över civilmål beskriver tvistemål och ansökningsärenden som under året varit anhängiga och avgjorts av tingsrätterna. I tvistemål är det fråga om att lösa meningsskiljaktigheter mellan enskilda personer eller företag på ett opartiskt sätt i domstol. Ett tvistemål blir anhängigt när en skriftlig stämningsansökan, som käranden har skickat, kommer till tingsrättens kansli. I stämningsansökan lägger käranden fram vad han eller hon kräver och på vilka grunder. Stämningsansökan kan inlämnas också på elektronisk väg. Merparten av tvistemålen gäller skuldförhållanden, köp av lösegendom, serviceavtal eller uppdrag och hyran för en lägenhet. Ansökningsärenden anhängiggörs genom ansökan när sökanden behöver domstolens bekräftelse av en åtgärd eller vill få någonting antecknat i ett offentligt register. Ansökningsärenden är t.ex. skilsmässor, ärenden som gäller vårdnaden om och umgängesrätten med barn samt förmyndarskapsärenden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: civilprocess, domstolar, tingsrätter, tvistemål.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Produktionen av statistiken över tingsrätternas avgöranden i civilmål har lagts ned
29.1.2015
Statistikproduktionen har upphört.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i civilmål [e-publikation].
ISSN=1798-1204. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/koikrs/index_sv.html

Dela