Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 15.7.2010

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuus heikkeni vuonna 2008

Korjattu 15.7.2010. Korjatut kohdat on merkitty punaisella ja korjaukset vaikuttavat myös taulukoihin ja kuvioon. Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto vuodelle 2008 julkistettiin alun perin 5.2.2010. Tuolloin käytössä olleita THL:sta saatuja erikoissairaanhoidon lähdetietoja on nyt korjattu. Korjaus vaikuttaa terveydenhuoltopalveluiden ja toimialat yhteensä -tason tuotokseen ja kokonaistuottavuuteen.

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, sosiaalipalveluiden ja terveydenhuoltopalveluiden yhteenlaskettu kokonaistuottavuus laski Tilastokeskuksen Kuntien ja Kuntayhtymien tuottavuustilaston tarkentuneiden tietojen mukaan 0,7 prosenttia vuonna 2008. Tuottavuus heikkeni , sillä kokonaispanoksen volyymi kasvoi enemmän kuin tuotoksen volyymi. Kokonaispanoksen volyymi kasvoi 2,5 prosenttia, kun taas tuotoksen volyymi kasvoi 1,8 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien tuotoksen volyymin, kokonaispanoksen volyymin ja kokonaistuottavuuden muutos toimialoittain vuonna 2008, prosenttia edellisestä vuodesta

2008 Koulutus Terveyden-
huoltopalvelut
Sosiaalipalvelut Yhteensä
Tuotos -1,4 2,9 3,7 1,8
Kokonaispanos -0,7 3,9 4,2 2,5
Kokonaistuottavuus -0,6 -0,9 -0,5 -0,7

Vuonna 2008 tuottavuus laski kaikilla kolmella toimialalla . Koulutuksen kokonaispanos väheni 0,7 prosenttia, mutta koska tuotos väheni enemmän, heikkeni tuottavuus noin puoli prosenttia. Myös sosiaalipalveluiden tuottavuus heikkeni noin puoli prosenttia, kun kokonaispanos kasvoi yli neljä prosenttia ja tuotos alle neljä prosenttia. Terveydenhuoltopalveluiden tuotos kasvoi noin kolme prosenttia ja kokonaispanos lähes neljä prosenttia, jolloin tuottavuus laski 0,9 prosenttia .

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2002–2008 (2002=100)

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2002–2008 (2002=100)

Vuodesta 2002 vuoteen 2008 kuntayhteisöjen yhteenlaskettu tuottavuus on laskenut kuusi prosenttia. Koulutuksen kokonaistuottavuus on laskenut neljä prosenttia, sosiaalipalveluiden viisi prosenttia ja terveydenhuoltopalveluiden kahdeksan prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilaston koko aikasarjaan 2001–2008 on tullut jonkin verran muutoksia tässä julkistuksessa, koska kansantalouden tilinpidon tietoihin on 29.1.2010 julkaistu aikasarjatarkistus. Tilasto laaditaan koko maan tasolla, eikä tietoja ole saatavissa kunnittain tai kuntayhtymittäin.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2008. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, julkinen.tuottavuustilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (265,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-139X. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kktu/2008/kktu_2008_2010-07-15_tie_001_fi.html