Publicerad: 16.2.2012

Antalet grundskolor 66 färre än året innan, antalet läroanstalter minskade till under 4 000

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 786 utbildningsanordnare och 3 934 läroanstalter med 1,94 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2011. På fem år har det totala antalet läroanstalter minskat med 15 procent. År 2006 var antalet grundskolor nästan 3 400, medan antalet i slutet av år 2011 hade sjunkit till något under 2 900.

Totalt antal läroanstalter och grundskolor 2006–2011

Totalt antal läroanstalter och grundskolor 2006–2011

Antalet utbildningsanordnare var 7 färre än år 2010. Av utbildningsanordnarna var 47 procent kommuner eller samkommuner, 7 procent statliga enheter och 44 procent privata anordnare. Återstoden, dvs. 2 procent av utbildningsanordnarna, var verksamma i landskapet Åland. År 2011 kompletterades registret över utbildningsanordnare med 4 nya anordnare. Antalet läroanstalter var 89 mindre än året innan.

Läroanstalter och antalet studerande inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2011

Läroanstaltstyp Läroanstalter Förändring från föregående år 1) Studerande 2)
11 Grundskolor 2 719 -66 522 400
12 Specialskolor på grundskolenivå 118 -11 6 200
15 Gymnasier 388 -6 118 500
19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 39 - 25 400
21 Yrkesläroanstalter 129 -3 179 700
22 Specialyrkesläroanstalter 6 - 5 200
23 Särskilda yrkesläroanstalter 34 - 20 500
24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 26 1 42 600
28 Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 1 - 300
29 Militära yrkesläroanstalter 13 - ..
41 Yrkeshögskolor 27 - 148 600
42 Universitet 16 - 168 300
43 Militära högskolor 1 - 700
61 Musikläroanstalter 88 - 66 700
62 Idrottsutbildningscentrer 14 - 5 300
63 Folkhögskolor 82 - 20 300
64 Medborgarinstitut 196 -3 533 300
65 Studiecentraler 10 - 39 600
66 Sommaruniversitet 20 - 37 200
99 Övriga läroanstalter 7 - 600
Totalt 3 934 -89 1 941 400
1) Förändringen har beskrivits i den tabellbilagan Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2011.
2) Uppgiften om antalet studerande är huvudsakligen enligt situationen 20.9.2011 och innehåller alla studerande vid läroanstalter som hör till läroanstaltstypen oberoende av utbildningsnivå.

Antalet grundskolor var 2 719 och elevantalet i dem var totalt 522 400. Antalet specialskolor på grundskolenivå var 118 och i dem fanns det 6 200 elever. Antalet grundskolor och specialskolor på grundskolenivå som nedlades eller sammanslogs med en annan läroanstalt var 95. Av dessa hade 15 färre än 20 elever, 41 hade 20–49 elever och 39 hade minst 50 elever. Flest grundskolor och specialskolor på grundskolenivå nedlades i landskapen Norra Österbotten.

Av grundskolorna omfattade 74 procent årskurserna 1–6, 13 procent årskurserna 7–9 och 13 procent var enhetsskolor som omfattade alla årskurser. 22 procent av grundskolorna hade färre än 50 elever och 6 procent fler än 500 elever.


Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2011/kjarj_2011_2012-02-16_tie_001_sv.html

Dela