Laatuseloste: Kivihiilen kulutus

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tilasto sisältää tiedot kivihiilen käytöstä sähkön ja lämmön tuotannossa kuukausittain. Tilasto on tarkoitettu yhteiskunnallisen päätöksenteon, yritysten ja niiden etujärjestöjen sekä tutkimuksen tarpeisiin.

Tilastoa käytetään Tilastokeskuksessa neljännesvuosittaisen energiankokonaiskulutustilaston laadinnassa. Tilasto on keskeinen tietolähde myös Energiaennakon laadinnassa ja Eurostatille raportoitavissa kuukausitilastoissa.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

2.1 Kivihiilitiedot kerätään kaikilta merkittäviltä kivihiilen käyttäjiltä. Kerätty aineisto kattaa vuositasolla yli 95 prosenttia kivihiilen käytöstä. Kyselyn ulkopuolelle jäävä osuus arvioidaan aikaisempien vuosien tietojen perusteella. Kivihiilellä tarkoitetaan energiantuotannossa käytettyä kivihiiltä, eikä tilastoon sisälly metallurgisen kivihiilen käyttö. Kivihiili vastaa Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen nimikettä 121 (http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index_muut_keh.html).

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

3.1 Tiedot ovat ennakollisia. Epävarmuutta voi aiheutua tiedonantajien polttoainemäärien mittauksiin liittyvistä epätarkkuuksista. Pienten käyttäjien tiedot arvioidaan aikaisempien vuosien perusteella. Jos näiden käyttömäärissä tapahtuu suuria muutoksia suhteessa otoksessa mukana oleviin käyttäjiin tai aikaisempiin vuosiin, syntyy virhettä. Otoksen kattavuudesta johtuen tämä virhe ei suurimmillaankaan ole erityisen merkittävä.

Mahdollinen virhelähde voi olla myös se, että jokin uusi energiantuottaja alkaa käyttää kivihiiltä ja tämä jää huomioimatta tilastossa. Takautuvasti tämä virhe saadaan poistettua viimeistään kyseistä vuotta koskevia lopullisia tietoja laadittaessa.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

4.1 Tilasto julkaistaan neljä kertaa vuodessa: huhti-, elo-, loka- ja tammikuussa. Kullakin kerralla julkaistaan uutena tietona edellisen vuosineljänneksen kuukausikulutukset ja koko vuoden kumulatiivinen kulutus.

4.2 Ennakolliset kuukausitiedot saattavat tarkentua vuoden kuluessa, ja koko vuoden kumulatiivinen kulutus tarkentuu kyseistä vuotta koskevan Energiatilasto-julkaisun valmistuessa.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

5.1 Tilaston tiedot julkaistaan ainoastaan tilastokeskuksen Internet-sivuilla: http://tilastokeskus.fi/kivihiilenkulutus

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

6.1 Vuodesta 2005 eteenpäin kuukausitiedot eivät ole täysin yhtenäisiä aikaisempien vuosien kanssa. Tämä johtuu siitä, että tiedot tuotettiin aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriössä Energia-alan keskusliitto ry:n Hiilenkäyttövaliokunnan keräämien tietojen pohjalta hieman nykyisestä poikkeavalla menetelmällä.

6.2 Tilastokeskuksesta ovat saatavilla kuukausitiedot kivihiilen kulutuksesta vuosilta 1998-2005.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

7.1 Tilaston käsitteet ovat yhtenäisiä muiden Tilastokeskuksen energia-aihealueen tilastojen käsitteiden kanssa.


Päivitetty 24.8.2011

Viittausohje:

Tilasto: Kivihiilen kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2561. 2006, Laatuseloste: Kivihiilen kulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kivih/2006/kivih_2006_2006-02-17_laa_001.html