Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, heinäkuu

Julkaistu: 27.10.2009

Kuluttajien luottamus jo keskimääräisellä tasolla

Kuluttajien talousluottamuksen vahvistuminen jatkui lokakuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 12,3, kun se syyskuussa oli 11,7 ja elokuussa 8,2. Lokakuussa kuluttajien luottamus oli jo suunnilleen pitkän ajan keskimääräisellä tasolla ja samalla selvästi vahvempi kuin vuosi sitten. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 20. lokakuuta 1 460 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta paranivat lokakuussa edelliskuuhun verrattuna. Näkemykset maan talouskehityksestä olivat viimeksi yhtä valoisat vuonna 1997. Sen sijaan arviot sekä yleisestä että omasta työttömyydestä olivat edelleen synkät. Säästämismahdollisuuksiaan kuluttajat pitivät yhä hyvinä, ja lokakuussa ajankohta oli heidän mielestään otollinen lainanotolle ja varsinkin kestotavaroiden ostamiselle. Inflaation uskottiin kiihtyvän seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien näkemykset taloudesta lokakuussa 2009, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Lokakuu
 2008
Syyskuu
2009
Lokakuu
2009
Näkymä**
Kuluttajien luottamusindikaattori 12,9 21,8 -6,5 -0,2 11,7 12,3 +/-
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,1 14,1 2,3 5,3 6,6 9,0 +/-
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
36,3 52,0 10,9 40,2 47,8 43,0 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,2 21,7 -27,1 -21,0 19,5 21,4 ++
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
2,1 27,6 -51,1 -25,2 -27,0 -24,1 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 3,6 1,6 2,1  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
1,1 7,6 -18,8 -1,0 -15,2 -12,9 - -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,8 35,1 14,7 29,7 30,0 31,8 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
20,5 41,8 -14,2 -14,2 33,8 36,3 ++
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,8 36,8 -19,6 31,0 7,4 7,3 +/-
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,1 42,0 -47,1 -47,1 23,1 23,0 +/-
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Lokakuussa jo 57 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 14 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten pessimistiset 15 ja 52 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 27 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 24 ja 15 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista vain 17 prosenttia odotti lokakuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 58 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vain 9 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 30 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 10 ja 15 prosenttia. Lokakuussa 41 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 20 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava lukema oli syyskuussa 1,6 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Lokakuussa 55 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 74 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat vakuutukset sekä välillä jo hieman hiipuneet sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi lokakuussa kannattavaksi 67 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli viime vuoden lokakuussa vain 13 prosenttia. Lokakuussa 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 59 prosenttia piti lokakuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Tätä mieltä oli vuosi sitten vain 30 prosenttia kuluttajista. Kulutusaikeet olivat lokakuussa enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi matkailuun sekä asunnon korjaamiseen ja sisustamiseen seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden lokakuussa 15 ja 7 prosenttia.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-10/2009

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua 10/1995-10/2009

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, syyskuu 2009*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, September 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2009, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2009, lokakuu (pdf 197,9 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/10/kbar_2009_10_2009-10-27_tie_001.html