Publicerad: 23.10.2017

Den offentliga sektorns underskott år 2016 reviderades med sex miljoner euro

Den offentliga sektorns underskott för år 2016 minskade med sex miljoner euro under Eurostats genomgång jämfört med den siffra som publicerades i slutet av september. Enligt de reviderade uppgifterna uppgick den offentliga sektorns underskott för år 2016 till 3 769 miljoner euro (var 3 775 miljoner euro) och var 1,7 procent i förhållande till bruttonationalprodukten (var 1,8 procent). Revideringen gällde statsförvaltningen. Den offentliga sektorns skuld förändrades inte under Eurostats genomgång. Skulden var 63,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten i slutet av år 2016.

Den offentliga sektorns EDP-skuld i förhållande till bruttonationalprodukten

Den offentliga sektorns EDP-skuld i förhållande till bruttonationalprodukten

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (EDP-skuld) var 136,0 miljarder euro i slutet av år 2016. År 2016 ökade skulden med 2,8 miljarder euro. Jämfört med de preliminära uppgifterna som publicerades i mars reviderades skuldens BNP-förhållande nedåt med 0,5 procentenheter, den var således 63,1 procent år 2016. Förändringen beror nästan helt på revideringen av bruttonationalprodukten. I slutet av år 2015 var EDP-skuldens förhållande till bruttonationalprodukten 63,6 procent. EDP-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas av förändringar av både den icke-konsoliderade bruttoskulden och den offentliga sektorns interna skulder.

Den offentliga sektorns EDP-underskott (-), i förhållande till bruttonationalprodukten

Den offentliga sektorns EDP-underskott (-), i förhållande till bruttonationalprodukten

Den offentliga sektorns underskott, dvs. nettoupplåningen enligt nationalräkenskaperna, uppgick till 3,8 miljarder euro år 2016. Den finansiella ställningen förbättrades med 1,9 miljarder euro från året innan. Jämfört med de preliminära uppgifterna från mars minskade underskottet för år 2016 med 331 miljoner euro. Av den offentliga sektorns undersektorer reviderades lokalförvaltningen mest. Dess underskott minskade jämfört med mars med 175 miljoner euro till 864 miljoner euro. Uppdateringen av uppgifterna beror på reviderade källmaterial.

Innehåll och begrepp i statistiken

Med den offentliga sektorns över-/underskott avses nettoutlåning/nettoupplåning enligt nationalräkenskapernas sektorkonton, dvs. skillnaden mellan de totala inkomsterna och de totala utgifterna. Till exempel när det gäller lokalförvaltningen avviker begreppet från de sektortillhöriga kommunernas och samkommunernas över-/underskott enligt räkenskapsperiodens resultaträkningar. En viktig skillnad har att göra med investeringarna som i nationalräkenskaperna utgiftsförs som sådana.

I den offentliga sektorns räkenskaper statistikförs den skuld som upptagits av den tillfälliga Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF), genom Eurostats beslut, som en del av den offentliga skulden i de medlemsländer som beviljat garantier. Det lån som mottagarlandet erhåller genom EFSF statistikförs som om det hade erhållits av de euroländer som beviljat garantierna, och dessa länder står då motsvarande summa i skuld till EFSF. Till följd av detta ökar EDP-bruttoskulden hos de euroländer som beviljat garantier, medan nettoskulden förblir oförändrad, eftersom länderna har en lika stor fordring på mottagarlandet. Varje lands andel av den offentliga sektorns skuld för lån beviljade av EFSF beräknas genom att lånet som mottagarlandet erhållit divideras med en fördelningsnyckel (baserar sig på andelar av ECB:s kapital hos de medlemsländer som deltar i stödpaketet).

I slutet av år 2016 har skulder till ett belopp på 3 401 miljoner euro, på basis av lån som EFSF har beviljat, bokförts i skulden för den offentliga sektorn i Finland. I slutet av år 2015 var beloppet det samma. Motsvarande gäller inte för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM).

Statsförvaltningens EDP-skuld avviker begreppsmässigt från den statsskuld som Statskontoret publicerar. Statens EDP-skuld omfattar dessutom lån som den tillfälliga finansiella stabiliseringsfaciliteten EFSF beviljat mottagarländerna, erhållna säkerhetsdepositioner i anslutning till derivatkontrakt, kärnavfallshanteringsfondens kapital, skulder vid investeringar i livscykelprojekt och mynt i omlopp. I nationalräkenskaperna är också statsförvaltningen ett vidare begrepp än budget- och fondekonomin, eftersom den dessutom bl.a. omfattar universiteten, Solidium, Rundradion och affärsverket Senatfastigheter. När man beaktar dessa skillnader fås statsförvaltningens bruttoskuld enligt EDP-begreppet (tabellbilaga 2). År 2016 Statskontorets statsskuld 102,4 md euro + skuldens begreppsmässiga skillnader 10,1 md euro + skillnaderna pga. sektoravgränsningen 3,2 md euro = statsförvaltningens bruttoskuld 115,7 md euro. Värderingsprincipen i båda skuldbegreppen är det nominella värdet, där effekten av ränte- och valutaväxlingsavtal har beaktats.

En förteckning över de enheter som ingår i den offentliga sektorn finns på finska på adressen http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/julkisyhteisot.html .
Beslut om de mest betydande sektorklassificeringsfallen finns på adressen http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/soveltamisp.html .


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen 029 551 2307, Atte Virtanen 029 551 3685, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2016/jali_2016_2017-10-23_tie_001_sv.html