Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Henkilöstörahasto

Henkilöstörahastolla tarkoitetaan yrityksen tai viraston henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoituksena on toimia työntekijöiden palkitsemismuotona ja siten lisätä henkilöstön työmotivaatiota ja edistää yrityksen menestymistä ja kilpailukykyä. Henkilöstörahaston tehtävä on yrityksen tai viraston sille suorittamien voittopalkkierien ja muiden henkilöstörahastolain (15.9.1989/814) mukaisten varojen hallinta sekä jäsenten rahasto-osuuksien maksaminen.

Jäsenosuuspääoma

Henkilöstörahaston oma pääoma käsittää jäsenosuuspääoman ja muun rahastopääoman.

Jäsenosuuspääomaan siirretään jäsenten rahasto-osuuksiin liitettävä pääoma ja arvonmuutokset, jotka on tehty tämän pääoman sijoituksiin.

Jäsenosuuspääomaan ja muuhun rahastopääomaan voidaan liittää rahaston yli- tai alijäämää siten kuin henkilöstörahastolain 22 §:ssä säädetään.

Muu rahastopääoma

Henkilöstörahaston oma pääoma käsittää jäsenosuuspääoman ja muun rahastopääoman.

Muuhun rahastopääomaan siirretään rahaston yhteispääoma ja rahaston lahjoitusvarat. Jäsenosuuspääomaan ja muuhun rahastopääomaan voidaan liittää rahaston yli- tai alijäämää siten kuin henkilöstörahastolain 22 §:ssä säädetään.

Voittopalkkioerä

Voittopalkkioerällä tarkoitetaan rahasuoritusta, joka yrityksessä määräytyy olennaisesti tuloslaskelman tai siihen rinnastuvalla sisäisellä laskentatoimella tuotetun laskelman mukaisesta liikevoitosta lisättynä poistoilla tai sen jälkeisestä toiminnan kannattavuutta osoittavasta erästä ja mahdollisesti lisäksi muista yrityksen toiminnan tehokkuutta osoittavista tekijöistä ja virastossa sen soveltaman tulospalkkausjärjestelmän mukaisista tulospalkkioista.

Yhteispääoma

Henkilöstörahaston säännöissä voidaan määrätä, että osa rahaston vastaanottamista voittopalkkioeristä ja rahaston ylijäämä tai sen osa voidaan siirtää rahaston yhteispääomaan, jota rahasto käyttää jäsentensä koulutukseen ja muuhun jäseniä yhteisesti hyödyttävään tarkoitukseen. Yhteispääomasiirto koskee myös rahastoon henkilöstörahastolain 14 a §:n mukaan liittyneiden voittopalkkio-osuuksia. Jos jäsen käyttää hänelle kuuluvaa henkilöstörahastolain 17 a §:ssä säädettyä oikeutta nostaa osuutensa voittopalkkioerään käteisenä, voidaan rahaston säännöissä rajoittaa tällaisen jäsenen oikeutta käyttää hyväkseen yhteispääomalla hankittuja jäsenetuja.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Henkilöstörahastot [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hrah/kas.html