Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 15.12.2008

Personalfondernas värde 493 miljoner euro år 2007

Personalfondernas totala värde uppgick till 493 miljoner euro år 2007. Fondernas värde ökade med tre procent på årsnivå, dvs. med 13 miljoner euro. Värdet per medlem uppgick till 3 600 euro, dvs. var nio procent mindre än året innan. År 2007 statistikfördes liksom året innan 50 personalfonder. Fondernas totala medlemsantal var 136 754 år 2007, medan det ett år tidigare var 121 698. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens bokslutsstatistik över personalfonder. Statistiken för år 2007 omfattar fonder vars räkenskapsperiod gick ut 30.6.2007–29.6.2008.

Personalfondernas värde åren 1995–2007

Personalfondernas värde åren 1995–2007

Räkenskapsperioden visade en vinst på 133 miljoner

År 2007 var personalfondernas resultat för räkenskapsperioden totalt 133 miljoner euro, dvs. nästan lika mycket som året innan. Avkastningen av den placeringsverksamhet som gäller medlemsandelskapitalet minskade till 33 miljoner euro, med en fjärdedel från året innan. Kostnaderna för placeringsverksamheten fördubblades och uppgick till fem miljoner euro jämfört med året innan. Vinstpremiebeloppet ökade däremot med 13 procent från året innan. Sammanlagt intäktsfördes totalt 106 miljoner euro i vinstpremier. Bland de personalfonder som statistiken omfattade fick 35 fonder vinstpremier år 2007.

Personalfondernas resultat för räkenskapsperioden och erhållna vinstpremier åren 1995–2007

Personalfondernas resultat för räkenskapsperioden och erhållna vinstpremier åren 1995–2007

År 2007 var medlemsandelskapitalet i personalfonderna totalt 465 miljoner euro, dvs. sex procent större än föregående år. Av medlemsandelskapitalets placeringar fanns 58 procent i placeringsfonder. 29 procent var placerade i aktier och andelar och nio procent i masskuldebrev. Den totala balansomslutningen för personalfonderna var 500 miljoner euro. Under räkenskapsperioden lyfte medlemmarna i personalfonderna fondandelar för 72 miljoner euro.


Källa: Personalfonder 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rita Sorsa (09) 1734 3326, Olli Kannas (09) 1734 3539

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 15.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personalfonder [e-publikation].
2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hrah/2007/hrah_2007_2008-12-15_tie_001_sv.html