Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Laatuseloste: Henkilöstörahastojen tilinpäätöstilasto

1. Tilastotietojen relevanssi

Henkilöstörahastojen tilinpäätöstilastossa julkaistaan vuosittain Suomeen rekisteröityjen (Työministeriön henkilöstörahastorekisterissä olevien) henkilöstörahastojen tuloslaskelmat ja taseet sekä tilinpäätösten liitetietoja, kuten oman pääoman erittelyt, tietoja jäsenosuus- ja yhteispääoman sijoituksista ja rahaston jäsenmääristä. Tilikausi vaihtelee rahastoittain. Jokainen tilastovuosi sisältää henkilöstörahastot, joiden tilikausi päättyy viimeistään tilastovuotta seuraavan vuoden kesäkuun 29. päivänä. Esimerkiksi tilastovuoden 2007 tilasto sisältää rahastot, joiden tilikausi päättyi 30.6.2007-29.6.2008.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilasto on kokonaistutkimus. Tilastovuonna 2006 tilinpäätöksen tehneitä henkilöstörahastoja oli yhteensä 50 kappaletta. Henkilöstörahastojen määrä ei ole staattinen, ja yksiköiden lukumäärä on ollut kasvussa erityisesti viime vuosina. Tiedot kerätään suoraan henkilöstörahastojen Tilastokeskukseen toimittamista tilinpäätösasiakirjoista. Rahastokohtainen perusaineisto on salassa pidettävää.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto on kokonaistutkimus. Tiedot perustuvat henkilöstörahastojen Tilastokeskukselle toimittamiin tietoihin. Tiedot saadaan kaikilta Suomeen rekisteröidyiltä henkilöstörahastoilta. Tulleet tiedot tarkistetaan vertailutietoja ja edellisten vuosien tietoja hyväksi käyttäen.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto ilmestyy vuosittain. Henkilöstörahastojen tilinpäätöskäytännöistä johtuen tilaston valmistumisaika on noin 6 kuukautta myöhäisimmästä tilastovuoteen kuuluvan tilikauden päättymisajankohdasta.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivulla http://www.stat.fi/til/hrah/index.html.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Henkilöstörahastojen tilinpäätöstietoja on saatavilla vuodesta 1995 alkaen. Myös Työministeriö julkaisee henkilöstörahastoista osittain vastaavia tilinpäätöstietoja internet-sivuillaan.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Katso kohta 6.


Lähde: Henkilöstörahastot 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rita Sorsa (09) 1734 3326, Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 15.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Henkilöstörahastot [verkkojulkaisu].
2007, Laatuseloste: Henkilöstörahastojen tilinpäätöstilasto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hrah/2007/hrah_2007_2008-12-15_laa_001_fi.html