Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 21.12.2007

Antalet personalfonder ökade år 2006

Personalfondernas värde uppgick till 479 miljoner euro år 2006. Fondernas totala värde ökade med 97 miljoner euro, dvs. med drygt 25 procent, på årsnivå. Värdet per medlem uppgick till 3 939 euro, dvs. drygt 10 procent mer än år 2005. Antalet statistikförda personalfonder ökade med fem fonder fr.o.m. år 2005. År 2006 statistikfördes totalt 50 fonder. Fondernas totala medlemsantal var 121 698 år 2006, medan det ett år tidigare var 107 016. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens bokslutsstatistik över personalfonder. Statistiken för år 2006 omfattar fonder vars räkenskapsperiod gick ut 30.6.2006-29.6.2007.

Det totala antalet statistikförda personalfonder och deras medlemmar åren 1995-2006

94 miljoner euro i vinstpremier

År 2006 uppgick personalfondernas resultat för räkenskapsperioden till totalt 134 miljoner euro. Resultatet ökade med 49 procent jämfört med föregående år. Bland de personalfonder som statistiken omfattade fick 40 fonder vinstpremier år 2006. Sammanlagt intäktsfördes 94 miljoner euro i vinstpremier. Vinstpremiebeloppet ökade med 38 procent från året innan. Per medlem var vinstpremien i dessa fonder i genomsnitt 980 euro, då den året innan var 880 euro.

Under räkenskapsperioden lyfte medlemmarna i personalfonderna fondandelar för 57 miljoner euro i sammanlagt 44 fonder. Den andel som lyftes per medlem uppgick i dessa fonder till i genomsnitt 550 euro. Den andel som lyftes år 2005 var i genomsnitt 750 euro per medlem. Storleken av både betalda vinstpremier och uttagna fondandelar varierar betydligt mellan olika fonder.

Personalfondernas resultat för räkenskapsperioden och erhållna vinstpremier åren 1995-2006, mn euro

Andelar i placeringsfonder största placeringsobjektet

År 2006 var medlemsandelskapitalet i personalfonderna totalt 439 miljoner euro, dvs. något under 22 procent större än föregående år. Den placeringsverksamhet som gäller medlemsandelskapital i personalfonder avkastade 43 miljoner euro under räkenskapsåret, dvs. 75 procent mer än året innan. Kostnaderna för placeringsverksamheten var nästan oförändrade och uppgick till 2 miljoner euro. Av medlemsandelskapitalets placeringar fanns 57 procent i placeringsfonder. 34 procent var placerade i aktier och andelar och 7 procent i masskuldebrev.

Källa: Personalfonder 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kannas (09) 1734 3539, Rita Sorsa (09) 1734 3326, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Senast uppdaterad 21.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personalfonder [e-publikation].
2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hrah/2006/hrah_2006_2007-12-21_tie_001_sv.html