Eduskuntavaalit 2007 - ehdokkaiden ja valittujen taustat

Vaaleissa asetettiin 2 004 ehdokasta, joista miehiä oli 1 205 ja naisia 799. Suurista puolueista suhteellisesti vähiten naisehdokkaita on Kristillisdemokraateilla (39,4 %) ja Suomen Keskustalla (43,8 %). Eniten naisehdokkaita on Vihreillä (52,5 %) ja SDP:llä (49,1 %). Vain Vihreillä on enemmän nais- kuin miesehdokkaita. Äänioikeutetuista naisia on enemmistö eli 52 prosenttia.

Äänioikeutetut ja ehdokkaat sukupuolen mukaan puolueittain eduskuntavaaleissa 2007

Äänioikeutetut ja ehdokkaat sukupuolen mukaan puolueittain eduskuntavaaleissa 2007

  Miehet Naiset
Äänioikeutetut 47,9 52,1
Ehdokkaat 60,1 39,9
Muut 72,6 27,4
KD 60,6 39,4
KESK 56,2 43,8
KOK 56,0 44,0
RKP 54,7 45,3
VAS 54,3 45,7
SDP 50,9 49,1
VIHR 47,5 52,5

Naisten osuus äänioikeutetuista ja ehdokkaista vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007

Naisten osuus äänioikeutetuista ja ehdokkaista vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007

Vaalipiiri Ehdokkaat Äänioikeutetut
KOKO MAA 39,9 52,1
Pirkanmaa 44,1 51,4
Pohjois-Karjala 43,5 51,3
Ahvenanmaa 42,9 52,4
Uusimaa 42,6 51,8
Etelä-Savo 41,7 51,5
Helsinki 40,8 55,5
Varsinais-Suomi 39,6 52,8
Pohjois-Savo 39,1 50,8
Häme 39,0 52,0
Lappi 38,6 52,9
Keski-Suomi 37,9 50,4
Satakunta 37,4 51,7
Oulu 37,2 50,9
Vaasa 36,1 51,5
Kymi 35,3 51,7

Vähiten naisehdokkaita on Kymen (35,3) ja Vaasan vaalipiireissä (36,1). Eniten naisia on ehdokkaina Pirkanmaalla (44,1 %). Vaasan, Oulun ja Satakunnan vaalipiireissä naisten osuus on 36 - 37 prosenttia.

Kaikissa vaalipiireissä on naisilla enemmistö äänioikeutetuista. Suurin enemmistö on Helsingin vaalipiirissä, jonka äänioikeutetuista 56 prosenttia on naisia, mutta ehdokkaista naisia on vain 41 prosenttia. Pienin naisenemmistö, 50 prosenttia, on Keski-Suomen vaalipiirissä.

Naisten osuuksiin äänioikeutetuista on vaikuttanut menneiden vuosien muuttoliike, joka on jatkuvasti siirtänyt muuttovoittoalueille hieman enemmän naisia kuin miehiä. Tappioalueilla miesten osuus on noussut. Väestörakenteen ja ehdokasrakenteen ero eli naisten aliedustus on suurin Kymen vaalipiirissä, jossa ehdokkaista on naisia 35 prosenttia, mutta äänioikeutetuista 52 prosenttia. Pienin ero on Pirkanmaan vaalipiirissä eli 7 prosenttiyksikköä.

Ulkomaalaistausta

Ulkomaalaistausta on vain kahdella prosentilla ehdokkaista. Äänioikeutetuista ulkomaalaistaustaisia on 6 prosenttia. Ulkomaalaisiksi on katsottu ne henkilöt, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Eniten ulkomaalaistaustaisia ehdokkaita on Kristillisdemokraateilla (3,2 %) ja vähiten Kokoomuksella (0,4 %).

Äänioikeutettujen ja ehdokkaiden ulkomaalaistausta eduskuntavaaleissa 2007

Keski-ikä

Sekä mies- että naisehdokkaiden keski-ikä on aavistuksen verran noussut viime vaaleista, 0,2 vuotta molemmilla. Miesehdokkaiden keski-ikä on nyt 48,1 ja naisehdokkaiden 43,8 vuotta. Naisehdokkaat ovat keskimäärin runsaat neljä vuotta nuorempia kuin miehet.

Ehdokkaiden keski-ikä sukupuolen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007

Vaalipiiri Miehet Naiset
KOKO MAA 48,1 43,8
Oulu 49,9 43,2
Lappi 49,7 48,2
Pirkanmaa 49,3 45,2
Pohjois-Karjala 49,0 40,3
Ahvenanmaa 48,8 50,7
Kymi 48,6 44,2
Keski-Suomi 48,3 42,4
Etelä-Savo 48,2 38,2
Pohjois-Savo 48,1 41,4
Uusimaa 47,9 43,7
Helsinki 47,6 45,4
Häme 47,4 45,9
Satakunta 47,2 42,0
Varsinais-Suomi 47,2 43,4
Vaasa 47,1 42,2

Ehdokkaiden keski-ikä sukupuolen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007

Äänioikeutettujen miesten keski-ikä on 47,5 ja naisten 50,3 vuotta. Miesehdokkaat ovat likimain saman ikäisiä kuin äänioikeutetut miehet, mutta naisehdokkaat ovat lähes seitsemän vuotta nuorempia kuin äänioikeutetut naiset.

Selvästi nuorimmat naisehdokkaat ovat Etelä-Savossa, jossa keski-ikä on 38,2 vuotta. Pohjois-Karjalan vaalipiirissä keski-ikä on 40,3 vuotta. Nuorimmat miesehdokkaat ovat Vaasan (47,1) ja Varsinais-Suomessa (47,2). Vanhimmat miesehdokkaat ovat Oulussa (49,9) ja Lapissa (49,7). Vanhimmat naisehdokkaat ovat Ahvenanmaalla (50,7) vuotta ja Lapissa (48,2). Sukupuolten ikäero on suurin Etelä-Savossa eli 10 vuotta ja pienin Helsingissä ja Lapissa 1,5 vuotta.

Äänioikeutettujen ja ehdokkaiden ikärakenne eduskuntavaaleissa 2007

Äänioikeutettujen ja ehdokkaiden ikärakenne eduskuntavaaleissa 2007

  -29 30-39 40-49 50-59 60+
Äänioikeutetut 18,4 15,2 17,7 19,3 29,3
Ehdokkaat 14,4 16,1 23,6 28,5 17,4
VIHR 20,3 28,7 28,7 15,3 6,9
RKP 21,3 17,3 29,3 13,3 18,7
VAS 18,8 15,4 21,2 36,5 8,2
SDP 12,6 20,4 25,2 30,4 11,3
KESK 12,9 15,9 30,0 30,9 10,3
KD 9,6 18,6 26,1 30,9 14,9
KOK 11,6 15,6 37,8 25,3 9,8
Muut 14,0 11,0 13,2 29,2 32,5

Vihreillä on eniten alle 40-vuotiaita ehdokkaita, miltei puolet. Myös RKP:llä ja Vasemmistoliitolla on enemmän alle 40-vuotiaita ehdokkaita kuin äänioikeutetuissa. Vähiten nuoria ehdokkaita on Kristillisdemokraateilla ja Kokoomuksella. Kokoomuksella on eniten 40-49-vuotiaita ehdokkaita, Vasemmistoliitolla, Suomen Keskustalla ja Kristillisillä ehdokkaina on eniten 50-59-vuotiaita. 60-vuotta täyttäneet ovat aliedustettuina kaikissa puolueissa. Vain pikkupuolueilla on ehdokkaina 60-vuotta täyttäneitä hieman enemmän kuin heitä on äänestäjäkunnassa.

Työhön osallistuminen

Äänioikeutetut ja ehdokkaat pääasiallisen toiminnan mukaan eduskuntavaaleissa 2007

Kaikista äänioikeutetuista työllisiä on hieman yli puolet eli 51,6 prosenttia, työttömiä 7 prosenttia, opiskelijoita 8 prosenttia ja eläkeläisiä 25 prosenttia. Kolmella suurella puolueella: SDP:llä ja Kokoomuksella 92 ja Suomen Keskustalla 89 prosenttia työllisiä. Työttömiä ehdokkaita ei SDP:llä, Kokoomuksella ja Suomen Keskustalla ole juuri lainkaan. Opiskelija- ja eläkeläisehdokkaita suurilla puolueilla on vain 6 - 7 prosenttia. Eniten opiskelijaehdokkaita on Vihreillä ja RKP:llä.

Viime vaaleista työllisten osuus on noussut muutamalla prosenttiyksiköllä ja vastaavasti työttömien, opiskelijoiden ja eläkeläisten osuudet ovat laskeneet jo ennestäänkin matalista arvoista. Ehdokkaat poikkeavat äänioikeutetuista eniten siinä, että työllisten osuus on 20 prosenttiyksikköä suurempi ja eläkeläisten osuus 15 prosenttiyksikköä pienempi.

Äänioikeutetut ja ehdokkaat pääasiallisen toiminnan mukaan eduskuntavaaleissa 2007

  Työlliset Työttömät Opiskelijat Eläkeläiset Muut
Äänioikeutetut 51,6 6,6 8,0 25,0 8,7
Ehdokkaat 71,7 7,0 7,6 10,4 3,3
SDP 91,7 0,9 3,5 2,6 1,3
KOK 91,6 0,4 3,1 3,6 1,3
KESK 89,3 2,1 6,0 0,9 1,7
VAS 79,3 6,3 9,6 2,4 2,4
KD 79,3 5,9 6,9 4,8 3,2
VIHR 74,8 7,4 13,4 1,5 3,0
RKP 73,3 4,0 12,0 9,3 1,3
Muut 45,3 14,0 8,4 26,3 6,1

Perhetyyppi

Äänioikeutetut ja ehdokkaat perhetyypin mukaan eduskuntavaaleissa 2007

Kaikista äänioikeutetuista vajaa puolet eli 49 prosenttia on avioliitossa eläviä, 13,8 prosenttia avoliitossa ja perheisiin kuulumattomia on 30,5 prosenttia. Ehdokkaista 57,4 prosenttia elää avioliitossa, avoliitossa 11 ja perheiden ulkopuolella 24,6 prosenttia. Yksinhuoltajia on kummassakin ryhmässä 7 prosenttia.

Kristillisdemokraattien ehdokkaat poikkeavat äänestäjistä eniten, sillä 83 prosenttia heistä on avioliitossa eikä avoliittolaisia ole lainkaan. Vähiten vihittyjä ehdokkaita on Vihreissä (38 %) ja Vasemmistoliitossa (36 %), mutta avoparien osuus heillä on suurin, 15-19 prosenttia.

Perheisiin kuulumattomia (yleensä yksinasuvia) on ehdokkaista neljännes ja eniten heitä on Vihreissä (22 prosenttia). Perheisiin kuulumattomien osuus on äänioikeutetuista noussut viidellä ja ehdokkaista kolmella prosenttiyksiköllä. Esim. yksin asuvat lesket ovat perheisiin kuulumattomia ja väestön ikääntymisen seurauksena heidän osuutensa kasvaa kaiken aikaa.

Äänioikeutetut ja ehdokkaat perhetyypin mukaan eduskuntavaaleissa 2007

  Aviopari ja lapsia Aviopari ilman lapsia Yksinhuoltaja Avopari Perheeseen kuulumaton
Äänioikeutetut 27,9 21,1 6,8 13,8 30,5
Ehdokkaat 38,9 18,5 7,0 11,0 24,6
KD 63,3 19,7 2,1 0,0 14,9
KOK 52,9 15,1 5,3 8,4 18,2
KESK 49,4 16,7 9,4 6,0 18,5
SDP 47,8 20,4 6,1 10,0 15,7
RKP 45,3 18,7 6,7 13,3 16,0
VIHR 38,1 13,9 10,9 15,3 21,8
VAS 35,6 17,3 8,2 18,8 20,2
Muut 20,4 21,0 7,0 13,2 38,4

Suurten puolueiden ehdokkaista enemmistö elää aviopariperheessä: Suomen Keskustassa 66 %, Kokoomuksessa ja SDP:ssa 68 %. Avoliittolaisia on eniten SDP:ssä eli 10 %. Vihittyjen lapsiperheiden osuus on vähentynyt kaikilla puolueilla ja avoliittolaisten osuus kasvanut, samoin yksinelävien osuus.

Äänioikeutetut ja ehdokkaat lasten lukumäärän mukaan 2007

Suurten puolueiden ehdokkaista yli puolella on avio- tai avopuolison lisäksi myös lapsia. Äänioikeutetuista 38 prosentilla ei ole omia lapsia, ehdokkaista lapsettomia on 28 prosenttia. Lastenhoitoasiat kuuluvat siis ehdokkaiden elämään useammin kuin väestöllä keskimäärin. Niillä puolueilla, joilla on enemmän nuoria ehdokkaita, on lapsettomien osuus keskimääräistä suurempi kuten Vihreiden ehdokkailla. Lapsettomia ehdokkaita on vähiten SDP:llä, vain 21 prosenttia.

Äänioikeutetut ja ehdokkaat biologisten lasten lukumäärän mukaan eduskuntavaaleissa 2007

Äänioikeutetut ja ehdokkaat biologisten lasten lukumäärän mukaan eduskuntavaaleissa 2007

  1 2 3 4+ 0
Äänioikeutetut 15,4 26,3 13,4 7,3 37,7
Ehdokkaat 13,7 27,3 18,7 12,3 28,0
SDP 15,2 33,9 23,5 6,5 20,9
KOK 8,9 37,8 17,3 13,3 22,7
KD 6,4 18,6 24,5 27,7 22,9
KESK 14,6 26,6 19,7 15,5 23,6
VAS 15,9 34,1 16,3 6,7 26,9
Muut 16,5 23,6 16,6 11,0 32,2
RKP 8,0 21,3 18,7 18,7 33,3
VIHR 13,9 23,8 16,8 7,4 38,1

Äänioikeutetut ja ehdokkaat koulutusasteen mukaan 2007

Eduskuntaan pyrkii korkeasti koulutettua väkeä. Lähes kaikkien puolueiden ehdokkaiden koulutustaso on parempi kuin väestöllä keskimäärin. Koko väestöstä perusasteen koulutuksen varassa on 38 prosenttia, mutta ehdokkaista vain 15 prosenttia. Suurten puolueiden ehdokkaista vielä pienempi osa on vain perusasteen koulutuksen saaneita: Vihreillä 5, RKP:llä 8, Kokoomuksella 9, SDP:llä 11 ja Suomen Keskustalla 12 prosenttia. Korkean asteen koulutus on yli puolella ehdokkaista, mutta äänioikeutetuista vain neljänneksellä. SDP:n ehdokkaista kolmanneksella on perusasteen tai keskiasteen tutkinto. Vihreiden ehdokkaista 73 prosentilla on korkean asteen tutkinto.

Äänioikeutetut ja ehdokkaat koulutusasteen mukaan eduskuntavaaleissa 2007

Äänioikeutetut ja ehdokkaat koulutusasteen mukaan eduskuntavaaleissa 2007

  Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Al. kand.aste Yl. kand.aste, tutk.k
Äänioikeutetut 38,4 37,1 11,6 6,3 6,7
Ehdokkaat 15,0 33,4 13,5 9,8 28,3
VIHR 5,3 21,8 14,7 8,9 49,3
VAS 5,3 28,0 6,7 14,7 45,3
KD 5,9 30,7 9,9 12,4 41,1
RKP 8,3 40,4 10,4 10,4 30,4
KOK 9,0 24,0 20,6 11,2 35,2
SDP 11,2 24,5 18,1 11,2 35,1
KESK 12,0 47,1 11,1 11,5 18,3
Muut 29,1 38,1 12,9 7,0 12,9

Äänioikeutetut ja ehdokkaat verotettavien tulojen mukaan eduskuntavaaleissa 2007

Tuloiltaan ehdokkaat poikkeavat voimakkaimmin äänestäjäkunnasta. Vuoden 2003 ehdokkailla oli verotettavia tuloja keskimäärin 34 200 euroa eli 74 prosenttia enemmän kuin äänioikeutetuilla. Vuoden 2007 ehdokkailla tuloja oli 38 000 euroa eli 80 prosenttia enemmän kuin äänioikeutetuilla.

Äänioikeutettujen keskitulot olivat 21 000 euroa. Kokoomuksen ehdokkaiden 70 000 euron keskitulot ovat kolminkertaiset verrattuna äänioikeutettuihin. RKP:n ehdokkaiden keskimääräiset tulot olivat 65 000, Suomen Keskustan 52 000 ja SDP:n ehdokkaiden 47 000 euroa. Vihreiden ehdokkaiden keskitulot olivat alimmat eli 29 000 euroa.

Äänioikeutetut ja ehdokkaat keskimääräisten tulojen (euroa) mukaan eduskuntavaaleissa 2007, 2003, 1999 ja 1995

Äänioikeutetut ja ehdokkaat keskimääräisten tulojen (euroa) mukaan eduskuntavaaleissa 2007, 2003, 1999 ja 1995

  2007 2003 1999 1995 Muutos%
1995-2007
Muutos%
2003-2007
Äänioikeutetut 21 037 19 675 15 638 14 397 46,1 106,9
Ehdokkaat 37 749 34 197 27 186 25 066 50,6 110,4
KOK 69 987 64 374 43 301 37 886 84,7 108,7
RKP 64 558 43 148 35 538 41 110 57,0 149,6
KESK 52 128 56 259 35 295 35 028 48,8 92,7
SDP 47 072 40 209 37 401 33 741 39,5 117,1
KD 34 755 29 410 24 677 23 613 47,2 118,2
VAS 32 024 28 514 26 530 23 621 35,6 112,3
VIHR 28 946 27 788 23 184 21 322 35,8 104,2

Nyt päättyvällä eduskuntakaudella äänioikeutettujen nimellistulot kasvoivat 7 prosenttia ja ehdokkaiden 10 prosenttia. Eniten tulot nousivat RKP:n ehdokkailla, 50 prosenttia. Kristillisdemokraateilla tulot nousivat 18 prosenttia, mutta Suomen Keskustan nykyehdokkaiden tulot olivat 7 prosenttia alemmat kuin edellisten vaalien keskustaehdokkailla.

Äänioikeutettujen tulotaso on korkein Helsingin, Uudenmaan ja Ahvenanmaan vaalipiireissä, ehdokkailla parhaat tulot ovat Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla.

Äänioikeutettujen ja ehdokkaiden keskitulot (euroina) vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007

Äänioikeutettujen ja ehdokkaiden keskitulot (euroina) vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007

Vaalipiiri Äänioikeutetut Ehdokkaat Suhde%
KOKO MAA 21 037 37 749 179,4
Ahvenanmaa 22 626 55 090 243,5
Uusimaa 26 150 47 619 182,1
Kymi 19 846 39 811 200,6
Vaasa 18 311 38 708 211,4
Helsinki 25 138 38 540 153,3
Etelä-Savo 17 986 38 388 213,4
Pohjois-Karjala 17 481 37 115 212,3
Pohjois-Savo 18 543 36 426 196,4
Oulu 18 895 35 795 189,4
Varsinais-Suomi 20 864 35 091 168,2
Satakunta 19 326 33 997 175,9
Pirkanmaa 20 466 33 824 165,3
Lappi 16 915 33 622 198,8
Häme 20 119 31 930 158,7
Keski-Suomi 18 779 29 938 159,4

Ehdokkaiden tulotaso heijastelee alueen äänestäjäkunnan tulotasoa, vaikka onkin aina selvästi äänestäjäkuntaa korkeampi. Suurituloisimmat ehdokkaat ovat Ahvenanmaalla 55 000 ja Uudellamaalla 47 600 euroa. Ahvenanmaan ehdokkaiden keskitulot ovat 2,4 ja Uudenmaan ehdokkaiden 1,8-kertaiset alueiden äänestäjäkuntaan verrattuna. Myös Kymen, Vaasan, Etelä- Savon ja Pohjois-Karjalassa ehdokkaiden tulot ovat yli kaksinkertaiset alueiden äänestäjiin verrattuna. Köyhimmät äänestäjät ovat Lapissa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, joissa äänestäjien keskitulot jäävät alle 18 000 euron. Pienituloisimmat ehdokkaat ovat Keski-Suomen vaalipiirissä, jossa heidän tulonsa ovat 30 000 euroa.

Kaikissa vaalipiireissä ehdokkaiden tulot olivat noin 80 prosenttia korkeammat kuin alueen äänioikeutetuilla.

Tuloluokat

Kokoomuksen ja Suomen Keskustan ehdokkaista enemmistöllä on yli 42 000 euron tulot. 42 000 euron rajan ylittää 57 prosenttia Kokoomuksen ehdokkaista, 53 Suomen Keskustan, 44 SDP:n ja 43 prosenttia RKP:n ehdokkaista. Äänestäjäkunnasta vain 9 prosenttia ansaitsee yli 42 000 euroa. Tällä vaalikaudella yli 42 000 euroa ansaitsevien osuus on kasvanut etenkin Kokoomuksen ja Suomen Keskustan ehdokkailla.

Pienituloisia on eniten Vihreillä, Vasemmistoliitolla ja Kristillisdemokraateilla. Pienten puolueiden tulorakenne muistuttaa selvästi enemmän äänestäjäkunnan keskimääräistä tulorakennetta kuin suurten puolueiden.

Äänioikeutetut ja ehdokkaat verotettavien tulojen (euron) mukaan eduskuntavaaleissa 2007

Äänioikeutetut ja ehdokkaat verotettavien tulojen (euron) mukaan eduskuntavaaleissa 2007

  -8 999 -16 999 -26 999 -31 999 -41 999 42 000+
Äänioikeutetut 28,2 22,2 23,9 8,4 8,8 8,5
Ehdokkaat 17,1 14,3 16,3 8,3 14,7 29,4
KOK 5,3 7,6 9,3 7,6 13,3 56,9
KESK 10,3 8,6 7,3 6,9 14,2 52,8
SDP 5,2 7,0 15,7 7,0 20,9 44,3
RKP 14,7 5,3 10,7 6,7 20,0 42,7
VIHR 17,8 20,3 15,3 6,4 15,8 24,3
VAS 16,8 8,7 18,3 12,5 19,7 24,0
KD 14,9 10,1 22,9 5,3 24,5 22,3
Muut 28,8 23,5 20,5 9,8 7,6 9,8

Päivitetty 18.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. 2007, Eduskuntavaalit 2007 - ehdokkaiden ja valittujen taustat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/evaa/2007/evaa_2007_2007-03-18_kat_001.html

Jaa