Julkaistu: 12.6.2014

Erityistä tukea saaneiden osuus pieneni

Peruskoululaisten oppimisen tuki on vuodesta 2011 lähtien jaettu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Mikäli tehostettu tuki ei riitä, annetaan erityistä tukea. Lakimuutoksen jälkeen tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus on kasvanut vuosittain. Erityistä tukea saaneiden oppilaiden määrä on vähentynyt joka vuosi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2013, % 1)

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2013, % 1)
1) Vuosien 1995–2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

Syksyllä 2013 tehostettua tukea sai 35 000 peruskoulun oppilasta eli 6,5 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tämä on 3,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2011. Erityistä tukea sai 39 600 oppilasta eli 7,3 prosenttia peruskoulun oppilaista. Osuus on 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2011. Kaikkiaan peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa oli 540 500 oppilasta.

Vuonna 2013 tehostetun tuen oppilaista poikia oli 65 prosenttia ja tyttöjä 35 prosenttia. Erityistä tukea saaneista poikia oli 70 ja tyttöjä 30 prosenttia.

Peruskoulun erityisopetustilasto sisältää tietoja lähinnä tehostetusta ja erityisestä tuesta . Yleistä tukea saaneista oppilaista saadaan tietoa tarkastelemalla osa-aikaista erityisopetusta saaneiden määrää.

Erityisopetustilastoon liittyvät tietokantataulut mahdollistavat oppilaiden saaman tuen tarkastelun esimerkiksi alueittain ja opetuksen toteutuspaikan mukaan. Tietoja ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta on koottu tämän julkistuksen loppuun sekä liitetaulukkoon 9 .

Kymenlaaksossa 18 prosenttia oppilaista sai erityistä tai tehostettua tukea, Kainuussa 10 prosenttia

Se, kuinka suuri osuus peruskoulun oppilaista sai tehostettua tai erityistä tukea vaihtelee maakunnasta toiseen vuonna 2013. Ahvenanmaalla noin 20 prosenttia oppilaista sai joko tehostettua tai erityistä tukea. Manner-Suomen maakunnista suurin tehostetun tai erityisen tuen saajien joukko löytyy Kymenlaaksosta, jossa oppilaista 18 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea. Pienin tuen saajien osuus oli Kainuussa, jossa oppilaista 10 prosenttia sai erityistä tai tehostettua tukea.

Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus maakunnittain 2013, %

Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus maakunnittain 2013, %

Manner-Suomessa tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus kaikista oppilaista vaihteli 4–8 prosentin välillä eri maakunnissa. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli pienin Kainuussa ja suurin Pohjanmaalla. Ahvenanmaalla tehostettua tukea sai 15 prosenttia peruskoulun oppilaista.

Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus peruskoulun oppilaista vaihteli 5–10 prosentin välillä Manner-Suomen maakunnissa. Erityistä tukea saaneiden osuus oli pienin Keski-Pohjanmaalla ja suurin Kymenlaaksossa. Ahvenanmaalla erityistä tukea saaneiden osuus oli 5 prosenttia.

Kolme neljästä tehostetun tuen oppilaasta sai osa-aikaista erityisopetusta

Tehostettua tukea vuonna 2013 saaneista oppilaista 74 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 57 prosentilla tukiopetusta ja 42 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityistä tukea saaneista oppilaista 37 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 34 prosentilla tukiopetusta ja 57 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityisen tuen oppilaista 27 prosentilla oli pidennetty oppivelvollisuus.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 19 prosenttia sai opetuksensa kokonaan yleisopetuksen ryhmässä ja 42 prosenttia kokonaan erityisryhmässä. Erityisen tuen oppilaista 39 prosenttia sai osan opetuksestaan yleisopetuksen ryhmässä ja osan erityisryhmässä.

Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa erityistä tukea saaneista oppilaista runsaat 45 prosenttia opiskeli kaikissa aineissa yleisopetuksen oppimääriä. Oppilaista 14 prosentilla oli yksilöllistettyjä oppiaineiden oppimääriä yksi, 12 prosentilla kaksi tai kolme ja 22 prosentilla neljä tai enemmän. Toiminta-alueittain erityisen tuen oppilaista opiskeli 5 prosenttia. Opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain, jos oppilaan vaikean vamman tai sairauden vuoksi opetusta ei voida järjestää oppiaineittaisten oppimäärien mukaan.

Viidennes peruskoulujen oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2012–2013

Lukuvuonna 2012–2013 osa-aikaista erityisopetusta sai 120 200 oppilasta, mikä oli 22 prosenttia syksyn 2012 peruskoululaisista. Edellisenä lukuvuonna 2011–2012 osa-aikaista erityisopetusta saaneita oli vähemmän, kun 116 300 oppilasta (21 prosenttia) sai osa-aikaista erityisopetusta.

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2012/2013, %

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2012/2013, %

Syksyllä 2012 osa-aikainen erityisopetus sisältyi 20 400 oppilaan tehostetun tuen ja 15 400 oppilaan erityisen tuen suunnitelmaan. Vähennyslaskun avulla voidaan päätellä, että osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2012–2013 saaneista 120 200 oppilaasta noin 84 400 sai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena.

Syksyllä 2012 tehostetun tuen oppimissuunnitelma oli tehty 27 400 oppilaalle ja erityisen tuen päätöksen 41 000 oli saanut oppilasta. Osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena, tehostettua tukea ja erityistä tukea saaneita oppilaita oli yhteensä noin 152 800 lukuvuonna 2012–2013, mikä on 28 prosenttia peruskoulujen syksyn 2012 oppilasmäärästä. Osuus on täsmälleen sama kuin syksyllä 2011.

Erityisopetusta saaneiden ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden määrä kasvanut ainakin vuodesta 2004 alkaen

Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista erityisopetusta saaneiden määrä on kasvanut vuodesta ainakin 2004 lähtien, jolloin tilastointi aloitettiin: vuonna 2004 erityisopetusta sai yhteensä 12 500, vuonna 2008 yhteensä 16 500 ja vuonna 2012 yhteensä 21 200 opiskelijaa. Erityisopetusta saaneiden osuus kaikista tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista oli samoina vuosina 5, 6 ja 8 prosenttia.

Vuonna 2012 nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen (oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen) opiskelijoita oli 132 550, joista 15 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Miesopiskelijoista 17 prosenttia ja naisopiskelijoista 13 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Kaiken kaikkiaan erityisopiskelijoista 60 prosenttia oli miehiä.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista suurin osa (86 %) opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskeli 13 prosenttia ja muissa ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa noin prosentti erityisopiskelijoista.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista 79 prosenttia opiskeli samassa ryhmässä (integroituina) muiden opiskelijoiden kanssa.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Vainio 029 551 2915, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (300,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2013/erop_2013_2014-06-12_tie_001_fi.html