Julkaistu: 12.6.2013

Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 12,7 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2012. Osuus on runsaan prosenttiyksikön suurempi kuin vuotta aiemmin. Erityistä tukea kevyemmän tehostetun tuen oppilaiden määrä kasvoi edellisvuodesta 53 prosentilla 27 400 oppilaaseen, kun taas erityisen tuen oppilaiden määrä väheni 7 prosentilla 41 000 oppilaaseen. Erityisen tuen oppilaista 52 prosenttia sai opetuksensa siten, että opetuksesta vähintään 80 prosenttia annettiin erityisryhmässä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2012, % 1)

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2012, % 1)
1) Vuosien 1995–2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

Vuodesta 2011 alkaen peruskoulun oppilaiden saama tuki muuttui kolmiportaiseksi. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki voidaan jakaa tuen keston ja laajuuden mukaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Mikäli yleinen tuki ei riitä, annetaan tehostettua tukea, ja mikäli tehostettu tuki ei riitä, annetaan erityistä tukea. Peruskoulun erityisopetustilasto sisältää tietoja lähinnä tehostetusta ja erityisestä tuesta.

Tehostettua tukea järjestettiin edellisvuotista enemmän kaikissa maakunnissa vuonna 2012. Tehostettua tukea saaneiden osuus kaikista oppilaista oli suurin Ahvenanmaalla, 14 prosenttia, ja pienin Kainuussa, 3 prosenttia. Erityistä tukea saaneiden osuus oppilaista oli suurin Päijät-Hämeen maakunnassa, jossa se oli 10 prosenttia. Vähiten erityistä tukea saaneita suhteessa oppilasmäärään oli Manner-Suomessa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, molemmissa runsaat 5 prosenttia. Ahvenanmaalla erityistä tukea saaneita oli hieman alle 5 prosenttia oppilaista.

Tehostettua tukea saaneista oppilaista 74 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 57 prosentilla tukiopetusta ja 45 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityistä tukea saaneista oppilaista 38 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 34 prosentilla tukiopetusta ja 55 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja.

Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 66 prosenttia ja tyttöjä 34 prosenttia. Erityistä tukea saaneista poikia oli 69 prosenttia ja tyttöjä 31 prosenttia. Erityisen tuen oppilaista 27 prosentilla oli pidennetty oppivelvollisuus.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 19 prosenttia sai opetuksensa kokonaan yleisopetuksen ryhmässä ja 41 prosenttia kokonaan erityisryhmässä. Erityisen tuen oppilaista 40 prosenttia sai osan opetuksestaan yleisopetuksen ryhmässä ja osan erityisryhmässä.

Peruskoulun vuosiluokilla 1–9 ja lisäopetuksessa erityistä tukea saaneista oppilaista runsaat 44 prosenttia opiskeli kaikissa aineissa yleisopetuksen oppimääriä. Oppilaista 14 prosentilla oli yksilöllistettyjä oppiaineiden oppimääriä yksi, 12 prosentilla kaksi tai kolme ja 24 prosentilla neljä tai enemmän. Toiminta-alueittain erityisen tuen oppilaista opiskeli 5 prosenttia. Opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain, jos oppilaan vaikean vamman tai sairauden vuoksi opetusta ei voida järjestää oppiaineittaisten oppimäärien mukaan.

Lukuvuonna 2011–2012 osa-aikaista erityisopetusta sai kaikkiaan 116 300 oppilasta, 21,5 prosenttia syksyn 2011 peruskoululaisista. Osuus pieneni hieman edellislukuvuodesta. Syksyllä 2011 osa-aikainen erityisopetus sisältyi tukimuotona 13 900 oppilaan tehostettuun tukeen ja 15 000 oppilaan erityiseen tukeen. Noin 87 400 oppilasta eli 16 prosenttia peruskoululaisista sai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena.

Kaiken kaikkiaan erityisen tuen, tehostetun tuen ja yleisenä tukena järjestetyn osa-aikaisen erityisopetuksen piirissä oli noin 149 400 syksyn 2011 peruskoululaista. Määrä vastaa 28 prosenttia kaikista oppilaista.

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2011/2012, %

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2011/2012, %

Vuonna 2011 tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 20 100 sai erityisopetusta. Määrä on 750 enemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisopiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista oli 7,2 prosenttia ja nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen (oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen) opiskelijoista 14,3 prosenttia.

Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista 59 prosenttia oli miehiä. Erityisopiskelijoista 13 prosenttia opiskeli ammatillisissa erityisoppilaitoksissa ja 9 prosenttia muiden ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten erityisryhmissä. Muiden opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä (integroituina) opiskeli 78 prosenttia opiskelijoista. Erityisopiskelijoista lähes puolet opiskeli tekniikan ja liikenteen koulutusalalla.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (266,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2012/erop_2012_2013-06-12_tie_001_fi.html