Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över regional företagsverksamhet.

Publiceringsnivåerna för områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin revideras vid övergången till näringsindelningen TOL 2008

Nya publiceringsnivåer enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i juli 2009 i områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin, då de preliminära uppgifterna för år 2008 publiceras. De slutliga uppgifterna publiceras i februari 2010. I databasen StatFin publiceras de preliminära och de slutliga uppgifterna för år 2008 också enligt indelningen TOL 2002. Uppgifterna för år 2009 publiceras inte längre enligt TOL 2002.

Mera information fås av Riitta Savolainen (09) 1734 3259 eller rakenne.tilastot@stat.fi

Nedan finns en förteckning över de näringsgrenar inom områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin som man planerat att publicera enligt TOL 2008. Näringsgrenarna anges efter huvudgrupp, tvåsiffernivåer och kombinationsnivåer. Preliminära uppgifter för hela landet publiceras på 3-siffernivån och de slutliga uppgifterna på den mest detaljerade nivån.

De preliminära uppgifterna efter landskap publiceras enligt följande: B Utvinning av mineral, C Tillverkning, 16-17 Skogsindustri samt 24-30,33 Metallindustri, D Försörjning av el, gas, värme och kyla samt 36 Vattenförsörjning. De slutliga uppgifterna efter landskap publiceras efter förteckningen nedan på 2-siffernivå.

Huvudgrupper, 2-siffernivåer och kombinationsnivåer

BCDE Hela tillverkningen (inga preliminära uppgifter publiceras)
B Utvinning av mineral
07 Utvinning av metallmalmer
08 Annan utvinning av mineral
09 Service till utvinning

C Tillverkning
10-11 Livsmedelsindustri
10 Livsmedelsframställning
11 Framställning av drycker
13-15 Textil-, beklädnadsvaru- och läderindustrin
13 Textilvarutillverkning
14 Tillverkning av kläder
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.
16-17 Skogsindustri
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
17 Pappers- och pappersvarutillverkning
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
19-22 Kemisk industri
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
24-30,33 Metallindustri
24 Stål- och metallframställning
25,28,29,30,33 Maskin- och metallindustri
25 Tillverkning av metallvaror
26-27 El- och elektronikindustri
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
27 Tillverkning av elapparatur
28 Tillverkning av övriga maskiner
29-30 Tillverkning av transportmedel
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
30 Tillverkning av andra transportmedel
31 Tillverkning av möbler
32 Annan tillverkning
33 Reparation och installation av maskiner och apparater

D Försörjning av el, gas, värme och kyla
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (inga preliminära uppgifter publiceras)
36 Vattenförsörjning
37 Avloppsrening (inga preliminära uppgifter publiceras)
38 Avfallshantering; återvinning (inga preliminära uppgifter publiceras)
39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning (inga preliminära uppgifter publiceras)

Detaljerade beskrivningar av grupperna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Användning av TOL 2008- och TOL 2002-uppgifter och deras jämförbarhet

Under övergångsperioden, dvs. fram till mitten av år 2011, kommer uppgifter enligt TOL 2002 fortfarande att publiceras i vissa statistikområden. Vid jämförelse av uppgifterna enligt TOL 2002 och TOL 2008 när det gäller områdes- och näringsgrensstatistik över industrin ska följande beaktas:

B Utvinning av mineralmotsvarar nästan helt huvudgrupp C Gruvdrift och utvinning av mineral i näringsgrensindelningen TOL 2002.

C Tillverkningmotsvarar närmast huvudgrupp D Tillverkningi näringsgrensindelningen TOL 2002. De mest betydande ändringarna i huvudgruppen är:

  • Reparation av maskiner har avskiljts från den egentliga tillverkningsverksamheten och bildar en egen TOL 2008-grupp 33 Reparation och installation av maskiner och apparater.
  • Underhåll av hissar samt installation, reparation och underhåll av hissar och rulltrappor och andra fast installerade transportanordningar i byggnader har överförts till huvudgrupp F Byggverksamheti TOL 2008.
  • Näringsgrenen 37 Återvinningi TOL 2002 har överförts till huvudgrupp E Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering och där till tvåsiffernivån 38 Avfallshantering; återvinning.
  • 22 Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningari TOL 2002 överförs från tillverkningen till huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamheti TOL 2008.

I huvudgruppen D Försörjning av el, gas, värme och kyla i TOL 2008 ingår från TOL 2002 huvudgruppen E El-, gas- och vattenförsörjning 40 Försörjning av el, gas, värme och kyla, men inte 41 Vattenförsörjning.

Huvudgrupp E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering är helt ny och därför finns det ingen motsvarighet till den i TOL 2002. Verksamheter från huvudgrupp D Tillverkning, E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning, F Byggverksamhetoch O Andra samhälleliga tjänsteri TOL 2002 har överförts till huvudgrupp E i TOL 2008.

Hela kombinationen för tillverkning som publiceras i områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin omfattar huvudgrupperna CDE i TOL 2002. I den nya näringsgrensindelningen omfattar den huvudgrupperna BCDE.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Uppgifter om utvecklingen inom alla ovan nämnda näringsgrenar i Områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin publiceras retroaktivt t.o.m. år 1995. Uppgifterna beräknas på basis av mikromaterial. I de uppgifter som produceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008 ingår för åren 1995-2007 uppgifter för bara de arbetsställen som ingick i ramen när statistik framställdes enligt näringsgrensindelningen TOL 2002.


Senast uppdaterad 2.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [e-publikation].
ISSN=1797-4747. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 23.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atoi/atoi_2009-01-12_luo_001_sv.html

Dela