Begrepp och definitioner

Aravabostad

En aravabostad är en bostad som byggts med statens aravalån och vars hyra fastslås med hjälp av kostnadsmotsvarighetsprincipen. De flesta aravabostäderna ägs av kommunerna.

Bostadsaktiebolag

En bostadsaktiebolag är ett aktiebolag som har till syfte att äga och besitta en eller flera byggnader i vilka mer än hälften (inte nödvändigtvis) av lägenheternas sammanlagda golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter i aktieägarnas besittning och i vilket varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en i bolagsordningen angiven lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter.

Byggnadens volym

Byggnadens volym beräknas enligt Finlands standardiseringsförbunds standard SFS 2460, RT 120.12.

Byggnadsår

Med byggnadsår avses det år byggnaden blev färdig för användning. Om byggnadsåret är tidigare än 1980 har också ombyggnadsåret kunnat uppges som byggnadsår.

Fastighet

Med fastighet avses en enhet för ägande av jord- eller vattenområde som i fastighetsregistret antecknats som fastighet. Till fastigheten hör de byggnader och fasta anordningar som fastighetsägaren äger och som finns på fastigheten.

Finansieringstyp

En klassificering som beskriver bostadens eller fastighetens finansieringskälla.

Aravabostad är en bostad som byggts med statens aravalån. Hyran för denna typ av bostad fastställs med hjälp av kostnadsmotsvarighetsprincipen. De flesta aravabostäderna ägs av kommuner.

Fritt finansierade bostäder är inte aravabostäder.

Fritt finansierad bostad

Fritt finansierade bostäder är bostäder som byggts med hjälp av annan finansiering än statens aravalån.

Hustyp

Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.

Lägenhetsyta

I statistiken över bostadssamfundens ekonomi avser lägenhetsytan den sammanräknade ytan i bostads-, affärs- och kontorslokaler som ägs av bolaget och delägarna.

Medelpris

Med medelpriset kan man komprimera informationen om gruppen av observationer till ett beskrivande mått genom att ange den genomsnittliga prisnivån på gruppen av observationer. I statistiken över bostadspriser används, beroende på statistik, antingen aritmetiska eller geometriska medelpriser.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/kas_sv.html