Begrepp och definitioner

Förädlingsvärde för produktion

Förädlingsvärdet mäter den sammanlagda värdeökning som producerats av olika produktionsfaktorer i arbetsställets egentliga produktionsverksamhet. Förädlingsvärdet räknas som skillnaden mellan intäkterna av produktionsverksamhet och de kostnader som förorsakats av verksamheten. Intäkterna inkluderar också arbetsställets leveranser till företagets andra arbetsställen och kostnaderna inkluderar anskaffningar från företagets andra arbetsställen. Enligt definitionen skall de kostnader som förorsakas av arbetsställets arbetskraft inte inkluderas i kostnaderna.

Med hjälp av produktionens bruttovärde kan man räkna förädlingsvärdet enligt följande schema:

BRUTTOVÄRDE

- inköp av material och förnödenheter

- inköp av företagets andra arbetsställen

- förändring av material- och förnödenhetslager

- utomstående tjänster

- övriga fasta och rörliga kostnader (exkl. personalkostnader)

+ försäljningsförluster av anläggningstillgångar

+ anskaffning av handelsvaror

= FÖRÄDLINGSVÄRDE

Handelsvaror

Med handelsvaror avses de nyttigheter som företaget köpt till vidareförsäljning utan fortsatt behandling. Som handelsvaror räknas också råmaterial som företaget köpt till vidareförsäljning som sådana.

Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringarna i anläggningstillgångar omfattar anskaffningar av materiella anläggningstillgångar och ombyggnader, från vilka försäljningar och överlåtelser av anläggningstillgångar avdras.

I materiella anläggningstillgångar räknas mark- och vattenområden, mark- och vattenanläggningar, byggnader och konstruktioner, maskiner och inventarier samt andra materiella anläggningstillgångar. Byggnader och konstruktioner samt mark- och vattenanläggningar räknas som investeringar för den statistikperiod då de har betalats. Andra anläggningstillgångar räknas som investeringar för den statistikperiod då anläggningstillgångarna övergår till köparens eller mottagarens bruk.

Till och med år 1994 användes begreppet bruttoökning av materiella anläggningstillgångar. Detta begrepp är till innehållet identiskt med det nuvarande begreppet.

Material och förnödenheter

I material och förnödenheter räknas de material som direkt används för tillverkning av de producerade varorna (råmaterial, halvfabrikat, tillsatsämnen, delar samt små icke-aktiverade verktyg och redskap). I material och förnödenheter räknas också hjälputrustning (smörjmedel, vatten m.m.). Material och förnödenheter omfattar inte kontors- eller förpackningstillbehör.

Omsättning

Försäljningsintäkterna från den egentliga verksamheten med avdrag för beviljade rabatter samt moms och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen.

Personalkostnader

Löner och arvoden, pensionskostnader och övriga personalbikostnader = Personalkostnader

Personalkostnaderna omfattar löner på vilka förskottsinnehållning ska verkställas och därmed jämförbara kostnader samt direkt på lönen baserade kostnader såsom socialskyddsavgifter, lagstadgade och frivilliga personförsäkringspremier samt pensionskostnader.

Övriga frivilliga personalkostnader hör till övriga rörelsekostnader.

Produktionens bruttovärde

Produktionens bruttovärde mäter arbetsställets faktiska produktion. I produktionsverksamheten räknas alla intäkter i anslutning till produktionen, också tillverkning för eget bruk, och den tillverkning som levereras till företagets andra arbetsställen. Bruttovärdet omfattar inte överlåtelsevinster av anläggningstillgångar, som inte räknas som produktionsmässiga poster utan som extraordinära intäkter. Därtill avdras anskaffningen av handelsvaror från intäkterna av produktionsverksamhet, för att i produktionsverksamheten bara få med den marginal som uppstår av försäljningen av handelsvaror.

Produktionens bruttovärde har beräknats på basis av det kalkylmässiga driftsbidrag som arbetsstället uppgivit. Schemat för produktionens bruttovärde:

Omsättning

+ leveranser till företagets andra arbetsställens bruk

+ ändring av tillverkningslager

+ tillverkning för eget bruk

+ övriga intäkter av affärsverksamheten

- överlåtelsevinster av anläggningstillgångar

- anskaffning av handelsvaror

= BRUTTOVÄRDE

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/kas_sv.html

Dela