tk-icons
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Tilastot yritysten arjessa – tärkeintä luotettavuus

18.10.2016
Vieraskynä: Penna Urrila

Luotettava tilastotoimi on perusedellytys modernin yhteiskunnan toiminnalle. Uskottavaa ja riittävän kattavaa tilastotietoa tarvitaan paitsi viranomaiskäyttöön ja päätöksentekoon, myös kuluttajien ja yritysten jokapäiväiseen elämään.

Suomessa tilastointi on monella tavalla mallikkaasti järjestetty. Myös yhteistyö elinkeino­elämän ja tilastoviranomaisten välillä toimii pääsääntöisesti hyvin.

Elinkeinoelämän suhde tilastoihin on kaiken kaikkiaan varsin moniulotteinen. Ensinnäkin, yrityksiltä joko suoraan tai välillisesti kerätyt tiedot muodostavat keskeisimmän lähdeaineiston monissa yhteiskunnallisesti hyvin merkittävissä tilastoissa. 

Toiseksi, yritykset hyödyntävät toiminnassaan tilastojen antamaa informaatiota markkinoiden ja yleisemmin yhteiskunnan kehityksestä. Tämä voi olla useimpien yritysten arjessa varsin alitajuista, niissä tilastotietoja ei ehkä tietoisesti eroteta muusta uutisvirrasta.

Toisessa ääripäässä osa yrityksistä käyttää liiketoiminnassaan erittäin kehittynyttä analytiikkaa, jonka yksi keskeinen tukiranka on juuri tilasto­aineistojen hyödyntäminen ja syväanalyysi.

Lisäksi elinkeinoelämän järjestöt keräävät suoraan yrityksiltä aineistoja, joilla on kytkentä virallisiin tilastoihin. Hyvä esimerkki tällaisesta ovat Elinkeino­elämän keskusliiton jäseniltään keräämät palkkatiedot, jotka välittyvät osaksi Tilastokeskuksen palkkatilastoja. Samoin EK:n toteuttamalla Suhdannebarometrilla on "puolivirallinen" status – se on osa Euroopan komission harmonisoitua tiedustelu­järjestelmää, kuten Tilastokeskuksen tuottama Kuluttajabarometri.

Ovatko tilastot yrityksille taakka? Yritykset kokevat välillä tilastotiedon keruun vaivalloisena. Erityisesti pienemmät yritykset mieltävät joskus viranomaisten tiedonkeruut ylimääräiseksi, liiketoimintaa haittaavaksi kiusaksi. Osin tämä kokemus tiedonanto­rasitteesta voi olla aivan oikeutettu, mutta objektiivisesti arvioiden esimerkiksi verottajan kanssa asiointi on useimmille yrityksille kertaluokkaa suurempi hallinnollinen ponnistus.

Suomessa tilastoihin liittyvää tiedon­anto­taakkaa on pyritty hillitsemään hyvässä yhteistyössä tilastoviranomaisten ja elinkeinoelämän välillä. Tähän on käytännössä monia keinoja, joista ehkä keskeisin on hallinnollisten aineistojen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen.

Kantavana periaatteena tulisi olla se, että yritykset joutuisivat luovuttamaan saman tiedon vain yhteen kertaan. Tähän pääseminen voi joskus olla vaikeaa esimerkiksi tietosuojasyistä, mutta tavoite tulisi pitää kirkkaana mielessä. Lisäksi tiedonkeruiden otosten hyvällä suunnittelulla ja vaikkapa suorilla kontakteilla suurimpiin tiedonantajiin voidaan saavuttaa erittäin myönteisiä tuloksia.

Kaiken kaikkiaan uskallan sanoa, että elinkeino­elämä suhtautuu suomalaiseen tilastointiin hyvin myönteisesti.

Kehitettävää on kuitenkin aina. Talouden ja yhteiskunnan muutos tuo julkiseen keskusteluun jatkuvasti uusia ilmiöitä ja aihealueita, joista tarvittaisiin uutta tilastoinformaatiota. Samalla yritystoiminnan jatkuvat tehostamisvaatimukset edellyttävät entistäkin sujuvampaa viranomaisasiointia, myös tilastoasioissa.

Tilastotiedon helppo­käyttöisyyteen ja sujuvaan hyödynnettävyyteen tulee samaten panostaa entistä enemmän. Vaikka käytettävyys on viime vuosina parantunut paljon, törmäämme yhä liian usein tilanteisiin, joissa yritysten vastuuhenkilöt eivät löydä etsimäänsä tilastomateriaalia. 

Elinkeinoelämälle on kuitenkin kaikkein tärkeintä, että suomalaisiin tilastoihin voi luottaa – tietenkin normaalit tilastointiepävarmuudet huomioiden. Varoittavia esimerkkejä tämän luottamuksen horjumisesta löytyy Euroopastakin ihan viime vuosilta.

 

Penna Urrila on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti ja Tilastokeskuksen neuvottelukunnan jäsen.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
8.6.2018
Jukka Hoffren, Ari Tyrkkö

Tilastokeskuksen hanke ”YK:n SDG-indikaattorien kansallinen tuottaminen” kokoaa ja julkaisee YK:n kestävän kehityksen indikaattorit Suomen osalta vuoden 2018 aikana. Juuri valmistuneen kartoituksen mukaan puolet indikaattoreista on hankittavissa olemassa olevista lähteistä.

Blogi
22.5.2018
Pirkko Nurmela, Mervi Winberg

Yritysten konsernirakenteiden jatkuvat muutokset aiheuttavat haasteita yritysten tietojen toimialoittaiselle, oikeudelliseen yksikköön (y-tunnukseen) perustuvalle tilastoinnille. Yritysyksikön käyttöönotolla varmistetaan, että yritystilastot antavat taloudesta mahdollisimman oikean kuvan ilman hallinnollisten yritysjärjestelyjen aiheuttamia vinoutumia.

Blogi
12.4.2018
Mervi Niemi

Suomen talouden kääntyminen vireään kasvuun yllätti viime vuonna. Syitä haettiin kansain­välisen talouden veto­avusta ja koti­maisista kilpailu­kyvyn kohentamis­toimista – näkemyksestä riippuen.

Artikkeli
27.2.2018
Pekka Lith

Yritysten generoimat verotulot ja veron­luonteiset maksut olivat Uudella­maalla arviolta 27 miljardia euroa vuonna 2015. Summa on lähes 40 prosenttia yritysten tuottamista vero­tuloista koko maassa, vaikka Uuden­maan osuus Suomen väestöstä on vain 30 prosenttia.

Artikkeli
19.2.2018
Henri Luomaranta, Jarkko Niemistö

Ulkomaalaistaustaiset yritykset muodostavat jo merkittävän osan monista toimi­aloista. Niistä ei kuitenkaan ole tähän mennessä ollut saatavilla säännöllistä tilastotietoa.

Blogi
24.1.2018
Sami Fredriksson T&T-juttutuokiossa

Konkurssien määrän väheneminen jatkui viime vuonna. Taloustilanteen paranemisen lisäksi luvuissa on tällä kertaa jonkin verran satunnaistekijän eli Verohallinnon järjestelmäuudistuksen vaikutusta, kertoo konkurssitilaston tjä Sami Fredriksson Tieto&trendit-toimituksen juttutuokiossa.