Strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät

1 Tilastojen luotettavuus

 • Toiminta on Euroopan tilastojen käytännesääntöjen mukaista.
 • Yhteistyö sidosryhmien ja kumppanien kanssa on toimivaa ja tuloksellista.

2 Tietojen käytettävyys

 • Tietotarjonta on kattavaa ja uudistuu tarpeiden mukaan.
 • Avointa dataa lisätään.
 • Tiedot ovat helposti löydettävissä ja tilastotietojen näkyvyyttä julkisuudessa parannetaan.
 • Tietojen monipuolista käyttöä edistetään.

3 Hyvä tutkijapalvelu

 • Aineistot vastaavat kysyntää.
 • Palveluprosessit ovat nopeita.
 • Yhteiskuntatutkimuksen infrastruktuuria kehitetään yhteistyössä muiden tiedontuottajien kanssa.

4 Vakaa budjettikehys

 • Käytettävissä oleva rahoitus kehittyy ennustettavasti.
 • Kustannustehokkuutta parannetaan.

5 Tuottavuuden parantaminen

 • Tuottavuusohjelma 2015 toteutetaan.
 • Ympäristöohjelma toteutetaan.
 • Toimitilastrategia toteutetaan

6 Prosessien yhtenäistäminen

 • Rakennetaan yhteisiä tilastojen tuotantojärjestelmiä.
 • Tiedonkeruuta tehostetaan laadusta tinkimättä.
 • Käytössä on yhtenäiset tiedonkäsittelymenetelmät ja kattava metatietojärjestelmä.
 • Käytössä on tarpeita vastaavat tieto- ja viestintätekniset ratkaisut.

7 Laatuun sitoutuminen

 • Otetaan käyttöön ESS:n laadunhallintajärjestelmä.
 • Kehitetään prosessien hallintaa ja parannetaan laatua.
 • Tuotetaan suunnitellusti virheettömät tuotteet ja palvelut.

8 Osaava henkilöstö

 • Ydinosaamisen parantaminen.
 • Toimivat osaamisen jakamisen keinot.
 • Kilpailukyky työmarkkinoilla säilyy hyvänä.

9 Työn uudistuvat muodot ja toimintatavat

 • Joustavat työjärjestelyt ja nykyaikaiset teknologiaratkaisut
 • Toimivat prosessit ja verkostotyöskentely
 • Uudistumista ja hyvää suoriutumista tukeva palkitseminen

10 Hyvinvoiva työyhteisö

 • Hyvinvointi on luonteva osa työyhteisön arkea.
 • Hyvät johtamis- ja työyhteisötaidot
 • Yhteiset toimintatavat ja avoin vuorovaikutus muutostilanteissa

 


Päivitetty 17.3.2014

Jaa