Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/yrti/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto kuvaa Suomessa toimivia yrityksiä. Tilasto sisältää toimialoittaisia tietoja yritysten lukumäärästä, henkilöstöstä, tilinpäätöksistä sekä liikevaihdon ja kulujen erittelystä. Yritysten tilinpäätöstiedoilla kuvataan toimialojen tuloksen muodostumista, kannattavuutta ja taseen rakennetta. Tarkasteltavina muuttujina ovat tuloslaskelman ja taseen tiedot ja niiden pohjalta lasketut tunnusluvut. Tilasto sisältää myös tietoja yritysten kasvusta ja selviämisestä aloitusvuoden jälkeen.

Tietosisältö

Tilastoyksikkönä on yritys. Aineisto ei sisällä yritysten toimipaikkoja. Valtion ja kuntien liikelaitokset sisältyvät aineistoon. Kuvausalueen ulkopuolelle jäävät julkisen sektorin viranomaisyksiköt sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä ne maatalouden yksiköt, jotka eivät täytä tilastointikriteerejä.

Aineisto sisältää tuloslaskelma- ja tasetiedot, tuottojen ja kulujen erittelytiedot, taseen erittelytietoja, käyttöomaisuuden lisäykset ja vähennykset, henkilöstön lukumäärän. Lisäksi aineisto sisältää yritysten perus- ja luokittelutietoja.

Aineistosta tuotetaan toimialoittaisia tunnuslukuja ja tuloslaskelma- ja tasetietoja kuvaavia tilastoja.

Koska aineisto sisältää yksikkötasolla liiketoimintaa kuvaavia tietoja, aineiston käyttöä ja luovuttamista koskevat yleiset salaussäännöt. Aineistosta laaditut tilastot ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei niistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus TOL 2008, suuruusluokitus, institutionaalinen sektoriluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Aineisto sisältää kattavasti tiedot kaikista liikeyrityksistä kaikilta toimialoilta. Tiedot kerätään osaksi suoraan yrityksiltä ja osaksi hyödyntämällä verohallinnon elinkeinoveroaineistoa.

Yritysten tuloslaskelman ja taseen lisätietojen suorassa tiedonkeruussa ovat mukana kaikki vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset. Lisäksi 10 – 49 henkilöä työllistävistä yrityksistä tiedusteluun on valittu yritykset satunnaisotannalla. Tiedustelussa on myös joitain alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä sekä kaikki kunnalliset liikelaitokset. Pienempien ja vastaamattomien yritysten tuloslaskelma- ja tasetiedot saadaan hallinnollisista aineistoista ja muut tiedot imputoidaan käyttäen hyväksi hallinnollisista aineistoista sekä Tilastokeskuksen tiedusteluista saatuja tietoja.

Tilaston tuotannossa hyödynnetään useiden yritystiedonkeruiden lisäksi Verohallinnon sekä Patentti- ja rekisterihallituksen hallinnollisia aineistoja. Tilinpäätöstietojen lisäksi tiedonkeruita käytetään yritysten henkilöstön määrän, toimialan sekä muiden perustietojen määrittämisessä sekä tarkistamisessa. Suoriin tiedonkeruisiin sisältymättömien yritysten henkilöstömäärä estimoidaan Verohallinnon palkkatietojen perusteella.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden syyskuussa ja lopulliset rakenne- ja tilinpäätöstiedot joulukuussa.

Aikasarja

Tilinpäätöstietoja on julkistettu vuodesta 1974. Yritysten toimiala- ja henkilöstötietoja on saatavissa vuodesta 1984 alkaen.

Asiasanat

Yritykset, toimialat, henkilöstö, tilinpäätös, liikevaihto, tuloslaskelma, taseet, kannattavuus, jalostusarvo, investoinnit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/yrti/yht.html


Päivitetty 30.10.2015

Jaa