Työvoimatutkimus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tyti/
Aihealue: Työmarkkinat
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Kuukausittainen otos on noin 12 000 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla. Vastaajien antamien tietojen pohjalta luodaan kuva koko 15–74-vuotiaan väestön toiminnasta. Työvoimatutkimuksen yhteydessä tehdään myös ns. "ad hoc moduli", jonka aihe vaihtelee vuosittain.

Tietosisältö

Työvoimatutkimus tuottaa kuukausittaisia, neljännesvuosittaisia ja vuosittaisia tietoja mm. työllisyydestä, työttömyydestä, erilaisista työsuhteista, työajoista sekä työpanoksesta. Myös työvoiman ulkopuolisen väestön toiminta selvitetään. Tiedot ovat saatavissa sukupuolen, koulutuksen, iän ja alueen mukaan. Lisäksi työvoimatutkimus sisältää vuosittain raportoitavia tietoja kotitalouksien työssäkäynnistä. Pääosa kerättävistä tiedoista on EU:n asetuksen edellyttämiä tietoja. Perusaineisto on salassa pidettävää.

Lisätutkimukset:

Työvoimatutkimukseen liitetään osaotokselle suppeahko lisätutkimus eli ns. ad hoc -moduli, jonka aihe vaihtelee vuosittain ja jonka tekemisestä määrätään EU:n asetuksella. Lisätutkimusten aiheita ovat mm. työtapaturmat ja työperäiset sairaudet, siirtyminen koulutuksesta työelämään, työajan pituus ja työaikajärjestelyt, vajaakuntoisten työllisyys, elinikäinen oppiminen, työn ja perheen yhteensovittaminen sekä siirtyminen työstä eläkkeelle.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus (TOL 2008), Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010, Sosioekonomisen aseman luokitus 1989, Koulutusluokitus 1997, Alueluokitukset: suuralue, aluehallintovirasto (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), maakunta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Otoksen koko on n. 12 000 henkeä kuukaudessa. Tiedot kerätään tietokoneavusteisen puhelinhaastattelun avulla. Samaa vastaajaa haastatellaan kaikkiaan viisi kertaa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain. Tiedot ovat käytettävissä noin 3–4 viikon kuluttua viiteajankohdasta. Aineistosta toimitetaan myös EU:lle neljännesvuosittain asetuksen mukainen tiedosto, josta EU laatii jäsenmaita koskevia vertailukelpoisia tilastoja.

Aikasarja

Tietoja olemassa vuodesta 1959 lähtien. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n määritelmien mukaiset yhtenäiset aikasarjat vuodesta 1989 lähtien.

Asiasanat

ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, julkinen sektori, kokoaikatyö, lomautus, määräaikainen työ, nuorisotyöttömyys, osa-aikatyö, palkansaajat, pitkäaikaistyötön, sosioekonominen asema, toimialat, työaika, työelämä, työlliset, työllisyys, työllisyysaste, työmarkkina-asema, työmarkkinat, työsuhde, työttömyys, työttömyysaste, työttömät, työtunnit, työvoima, työvoiman ulkopuolella olevat, työvoimaosuus, viikkotyöaika, yksityinen sektori, yrittäjät

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/yht.html


Päivitetty 28.06.2013