Veronalaiset tulot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tvt/
Aihealue: Tulot ja kulutus
Sivuavat aihealueet: Elinolot
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Veronalaiset tulot (aiemmin Tulo- ja varallisuustilasto) kuvaa yksityisten henkilöiden veronalaisia tuloja, vähennyksiä, velkoja ja verotusta. Tilaston perusaineisto on poimittu verohallinnon tietokannasta ja kattaa kaikki vuoden aikana veronalaisia tuloja saaneet. Tuloja ja verotusta tarkastellaan mm. tuloluokittain, alueittain sekä iän ja sukupuolen mukaan. Kokonaisaineisto mahdollistaa myös aluetarkastelujen tekemisen kuntatasolta ylöspäin. Tilasto ilmestyy vuosittain ainoastaan verkkojulkaisuna.

Tietosisältö

Yksityisten henkilöiden veronalaiset tulot, tulojen rakenne ja jakautuminen tulonsaajien kesken. Tulot on luokiteltu yksityiskohtaisesti. Tilastossa kuvataan tulonsaajien ansio- ja pääomatuloja, palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloja sekä tulonsiirtoja, vähennyksiä, maksettuja veroja ja maksuja sekä velkoja.

Perusjoukon muodostavat yksityiset henkilöt, jotka verovuoden aikana ovat saaneet veronalaista tuloa. Perusaineisto on salainen.

Käytetyt luokitukset

Tulonsaajien ikä, tuloluokka, sukupuoli, alueluokitukset (kaikki kuntajaotukseen perustuvat aluejaot).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Verohallinnon tietokanta koko väestön kattava rekisteriaineisto. Mukana ovat myös verovuoden aikana kuolleet tai ulkomailla asuvat, mikäli heitä on verotettu Suomessa tuloverolain perusteella.

Päivitystiheys

Vuosi

Valmistumis- tai julkistamisaika

Runsas vuosi tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Tilastoa on tuotettu säännöllisesti vuodesta 1921 (aiemmin nimillä Tulo ja omaisuustilasto sekä Tulo ja varallisuustilasto). Tilaston tietosisältö, laadintamenetelmä ja käsitteet ovat muuttuneet mm. verolainsäädännön muutosten seurauksena.

Asiasanat

ansiotulot, osingot, palkkatulot, pääomatulot, rahatulot, tulot, varallisuus, veronalaiset tulot, verotulot, verotus, verovähennykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tvt/yht.html


Päivitetty 31.01.2018