Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ttvi/
Aihealue: Teollisuus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille tai toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn. Yrityksiltä tai toimipaikoilta tiedustellaan kuukausittain määrä- tai arvotietoja.

Tietosisältö

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on kuukausittainen harkinnanvaraiseen otokseen perustuva tilasto. Kansainvälisten suositusten perusteella teollisuustuotannon volyymi-indeksin perusvuosi vaihdetaan joka viides vuosi. Perusvuosiksi on valittu 0- ja 5-päätteiset vuodet.

Indeksi lasketaan toimipaikka- tai yrityskohtaisten tietojen pohjalta. Tiedonantajille lähetetään kuukausittain kysely, jossa tiedustellaan toimipaikan tai yrityksen tuottamien hyödykkeiden tuotantomääriä tai kokonaistuotannon arvoja. Arvotiedot deflatoidaan vastaavan tavaranimikkeen tai toimialan teollisuuden tuottajahintaindeksillä. Kuukausittainen volyymi-indeksi lasketaan tuotannon painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Toimipaikoittaisina painoina käytetään joko suorakyselyssä saatuja uusimpia mahdollisia vuositason nimikekohtaisia arvotietoja tai Yritysten rakennetilastosta saatavaa vastaavan toimipaikan vuosituotannon arvotietoa. Teollisuustuotannon volyymi-indeksisissä käytetään ns. muuttavapainoista laskentaa, jolloin toimipaikoittaisia ja toimialoittaisia painoja muutetaan vuosittain.

Jokaiselle toimipaikalle lasketaan volyymi-indeksi. Toimipaikan kuukausittaiset määrä- tms. tiedot jaetaan vertailuvuoden vuosikeskimäärällä ja kerrotaan vastaavan nimikkeen vuosituotannon arvolla. Kun kaikki samaan toimialaan kuuluvat toimipaikoittaiset indeksit painotetaan yhteen, saadaan toimialaluokituksen tarkimman tason indeksi. Tämän jälkeen tarkimman toimialatason indeksit painotetaan jalostusarvoilla ylemmille toimialatasoille. Volyymi-indeksistä lasketaan alkuperäinen toimialoittainen sarja. Volyymi-indeksin työpäiväkorjaus ja kausitasoitus toteutetaan mallipohjaisesti. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla pyritään poistamaan työpäiväkorjatuista sarjoista säännöllisesti toistuva kausivaihtelu.

Kuukausittaista otospohjaista indeksiä täsmäytetään vuosittain laskettavalla ns. kokonaisaineistoon perustuvalla vuosivolyymi-indeksillä. Vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu Tilastokeskuksen Yritysten rakennetilaston toimipaikka- ja hyödyketilaston aineistoon.

Aineistosta laaditut tilastot ja indeksit ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei näistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tai toimipaikan tietoja.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisussa käytetty toimialaluokitus:

Toimiala TOL 2008

2005=100

BCDE Koko teollisuus

B Kaivostoiminta ja louhinta

C Teollisuus

 1. Elintarvikkeiden valmistus
 2. Juomien valmistus
 3. Tekstiilien valmistus
 4. Vaatteiden valmistus
 5. Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
 6. Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus
 7. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
 8. Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
 9. Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
 10. Metallien jalostus
 11. Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
 12. Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
 13. Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
 14. Muiden kulkuneuvojen valmistus
 15. Huonekalujen valmistus
 16. Muu valmistus
 17. Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

D Sähkö-, kaasu- ,lämpö- ja ilmastointihuolto

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto

 1. Veden otto, puhdistus ja jakelu

  Erikoisindeksit

10-11 Elintarviketeollisuus

13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus

16-17 Metsäteollisuus

19-22 Kemianteollisuus

24-30 Metalliteollisuus

met. pl.(26-27) Muu metalliteollisuus*

26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

25,28,29,30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus

29-30 Kulkuneuvojen valmistus

Käyttötarkoitusluokitus

Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet

Investointitavarat

Kestokulutustavarat

Muut kulutustavarat

*metalliteollisuus pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus

Käytetyt luokitukset

Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä käytetään kolmea luokitusta: EU:n tavaranimikkeistön (Prodcom) pohjalta teollisuuden suhdannetilaston tarpeisiin tehtyä sovellusta, toimialaluokitusta (TOL 2008) ja käyttötarkoitusluokitusta (MIG). Käyttötarkoitusluokituksen tarkoituksena on ryhmitellä tarkimmat toimialatasot niille tyypillisten tuotteiden käyttötarkoituksen mukaan. Luokituksessa käytetään viittä ryhmää: Energiatuotteet, raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet, investointitavarat, kestokulutustavarat sekä muut kulutustavarat. Toimialaluokituksen pohjalta muodostetaan lisäksi muutamia tärkeiksi koettuja summatasoja. Näitä ovat esimerkiksi metsäteollisuus, kemianteollisuus, metalliteollisuus sekä muu metalliteollisuus.

Toimialaluokitus 2008: Käsikirjoja 4, Tilastokeskus 2008.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille tai toimipaikoille lähetettävään kyselyyn. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Yritysten rakennetilaston toimipaikka- ja yritysrekisteriin. Rekisteristä on valittu toimialansa (tarkin taso) suurimmat toimipaikat tai yritykset (noin 1000). Lisäksi indeksin laskennassa käytetään Yritysten rakennetilastossa laskettua toimialoittaista jalostusarvoa ja Hinnat ja palkat -yksikössä tuotettua teollisuuden tuottajahintaindeksiä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastoajanjakson päättymistä seuraavan kuukauden 10. arkipäivä.

Aikasarja

Indeksin perusvuosi on 2005 (2005=100). Aikasarjoja on erikseen tilattavissa vuodesta 1954 alkaen.

Asiasanat

hyödykkeet, indeksit, suhdannevaihtelut, teollisuus, toimialat, tuotanto, tuotteet, volyymi-indeksit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/yht.html


Päivitetty 23.11.2011

Jaa