Tuottavuustutkimukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ttut/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Suomen talouskasvun keskeinen piirre, etenkin toisen maailmansodan jälkeen, on ollut tuottavuuden kasvun suuri merkitys. Tuottavuuden muutos on se osa tuotoksen kasvusta joka ei selity panoksen/panosten käytön muutoksesta tai panosten korvautumisesta. Kokonaistuottavuuden kasvu kuvastaa teknisen kehityksen ja tehokkuuden lisääntymisen lisäksi sekä panosten laadun, työnjohdon, logistiikan että organisaation parantamisen vaikutuksia.

Tietosisältö

Toimialoittaisia tietoja työn tuottavuudesta, pääoman tuottavuudesta sekä kokonaistuottavuudesta. Tiedot perustuvat kansantalouden tilinpitoon ja ovat pääsääntöisesti julkisia.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus (TOL2002).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kansantalouden tilinpitoon perustuvissa tuottavuuslaskelmissa kuvataan koko kansantalouden sekä markkinatuottajien ja omaan loppukäyttöön tuottajien työn, pääoman ja kokonaistuottavuuden kehitystä toimialatasolla. Työn tuottavuuden mittarina käytetään toimialan bruttoarvonlisäyksen suhdetta tehtyihin työtunteihin. Pääoman tuottavuuden mittarina käytetään bruttoarvonlisäyksen suhdetta bruttopääomakannan keskikantaan. Kokonaistuottavuuden mittarina käytetään bruttoarvonlisäyksen ja painotetun työ- ja pääomapanoksen suhdetta. Toimialojen tiedot, joista käy ilmi yksikkökohtaiset tiedot, ovat kuitenkin salassa pidettäviä.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Maalis-huhtikuu.

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1975 lähtien.

Asiasanat

arvonlisäys, kansantalouden tilinpito, kansantalous, pääomakanta, toimialat, tuottavuus, työn tuottavuus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ttut/yht.html


Päivitetty 02.06.2016