Utrikeshandel med tjänster

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/pul/index_sv.html
Ämnesområdet: Handel
Tangerande ämnesområde: Tjänster
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver företagens export och import av tjänster enligt servicetyp och destinationsland. Utrikeshandel med tjänster ingår i bytesbalansen, vilket innebär att statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistikuppgifterna används också vid produktion av uppgifter i sektorn utlandet i nationalräkenskaperna. Uppgifterna levereras till Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat, Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och till OECD.

Uppgiftsinnehåll

Enkäten gäller värdet på de tjänster som företagen köpt från utlandet eller sålt till utlandet. Utöver typiska företagstjänster mellan företag täcker statistikföringen både utbildnings- och rekreationstjänster samt immateriella rättigheter som royalities och licensavgifter. Statistiken omfattar inte transport- och försäkringstjänster. Om dessa tjänster insamlas redan uppgifter. Tjänsterna uppges landsvis. Detaljerade uppgifter som samlas in för statistiken skall hemlighållas.

Klassificeringar

Vid klassificering av statistiken används EBOPS-klassificering (The Extended Balance of Payments Services Classification), som är en internationell klassificering enligt handboken om utrikeshandel med tjänster (Manual on International Trade in Services). Landsindelningen följer landsklassificeringen i statistiken över betalningsbalansen.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Enkäten om utrikeshandel med tjänster riktas årligen till företag. I enkäten ingår både industriella branscher och servicebranscher. Urvalet består av omkring 2 100 företag som ingår i urvalet på basis av storleksklass och näringsgren så att de utgör en representativ bild av utrikeshandel med tjänster inom finländska företag. Uppgifter som erhålls av företag upphöjs till att motsvara uppgifterna för företagen i hela urvalsramen.

Uppdateringsfrekvens

Årligen

Färdigställs eller offentliggörs

Förhandsuppgifterna färdigsställs med ett halvt års eftersläpning och de slutliga uppgifterna med nio månaders eftersläpning från utgången av statistikåret. De slutliga uppgifterna ges ut i publikationen Yritysten kansainvälistyminen (ung. Företagens internationalisiering).

Tidsserie

Uppgifterna samlas in varje år. De första uppgifterna är från år 2000.

Nyckelord

export, företag, import, tjänster, utrikeshandel

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/pul/yht_sv.html


Senast uppdaterad 30.05.2017