Gymnasieutbildning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/lop/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över gymnasieutbildningen omfattar uppgifter om läroanstalter med gymnasieutbildning: gymnasier, skolor på grundskole- och gymnasienivå och medborgarinstitut. Förhandsstatistiken, som sammanställs läroanstaltsvis, beskriver det totala antalet studerande i läroanstalter med gymnasieutbildning den 20 september. Statistiken över studerande inom gymnasieutbildningen omfattar individbaserade uppgifter om de studerande som läser gymnasiets hela kurs den 20 september. Statistiken över studentexamina omfattar uppgifter om de studerande som avlagt studentexamen under ett visst år och den separat insamlade statistiken över internationella studentexamina innehåller uppgifter om de studerande som avlagt IB-, EB- och Reifeprüfung-examen. Ämnesvalsuppgifter gällande de studerande som avslutat gymnasieutbildning samlas in separat (se Ämnesval).

Uppgiftsinnehåll

Förhandsstatistiken över studerande i gymnasieutbildning omfattar uppgifter om antalet studerande i gymnasieutbildning efter läroanstalt. Statistiken omfattar uppgifter om de studerande som läser gymnasiets hela kurs, ämnesstuderande i gymnasieutbildning, uppgifter om de studerande som läser grundskolans hela lärokurs i de läroanstalter som ger gymnasieutbildning och om dem som bedriver ämnesstudier på grundskolenivå.

Den individbaserade statistiken över studerande i gymnasieutbildning omfattar uppgifter om de studerande i gymnasieutbildning som avlägger gymnasiets hela lärokurs, IB-examen, Reifeprüfung-examen, EB-examen eller Gymnasieexamen. Den individbaserade statistiken över studerande omfattar olika uppgifter som beskriver läroanstalter, utbildning och de studerande. Statistiken omfattar inte uppgifter om ämnesstuderande i gymnasieutbildning.

Statistiken över studentexamina omfattar uppgifter om de studerande som avlagt studentexamen under ett visst år och statistiken över den internationella studentexamen uppgifter om de studerande som avlagt IB-examen, EB-examen, Reifeprüfung-examen och Gymnasieexamen.

Klassificeringar

Statistiken omfattar klassificeringar som beskriver läroanstalten, olika regionala och demografiska klassificeringar samt Statistikcentralens och undervisningsförvaltningens samt internationella utbildningsklassificeringar och klassificeringar av utbildningsnivåer.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistikcentralen samlar, via internet med hjälp av en elektronisk webblankett, in förhandsuppgifter om studerande i gymnasieutbildning från alla läroanstalter med gymnasieutbildning. Statistikcentralen samlar in uppgifter för den individbaserade statistiken över studerande i gymnasieutbildning elektroniskt (filöverföring) via internet. Uppgifterna samlas in från alla läroanstalter med gymnasieutbildning. De personuppgifter som statistiken baserar sig på är sekretessbelagda, medan den statistik som framställts på basis av uppgifterna i regel är offentlig. Uppgifterna om studentexamina baserar sig på det individbaserade studentexamensregistret, som upprätthålls av studentexamensnämnden. Statistikcentralen samlar in uppgifter om de personer som avlagt en internationell studentexamen direkt från läroanstalterna.

All statistik över gymnasieutbildningen är totalmaterial.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistik som beskriver gymnasieutbildning produceras årligen, med undantag av statistiken Ämnesval i gymnasieutbildningen, där datainsamlingen genomförs vartannat år under udda år.

Färdigställs eller offentliggörs

Den preliminära statistiken över studerande färdigställs i februari följande år, statistiken över studentexamina i maj följande år och den individbaserade statistiken över studerande i juni följande år.

Tidsserie

Uppgifter om tidsserier är tillgängliga fr.o.m. 1980-talet. Individbaserade upppgifter om studerande fr.o.m. år 1999. Vid granskningen av tidsserier måste de förändringar som skett inom ämnesområdet beaktas.

Nyckelord

allmänbildande utbildning, avgångsbetyg, gymnasium, studentexamen, studerande, utbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/lop/yht_sv.html


Senast uppdaterad 06.09.2019