Kotitalouksien kulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ktutk/
Aihealue: Tulot ja kulutus
Sivuavat aihealueet: Elinolot
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista. Tutkimuksessa selvitetään myös kotitalouksien asuinoloja, käytössä olevia kestotavaroita sekä tuloja. Lisäksi tutkimus tuottaa tiedot yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saatavasta etuudesta ja kotiin ostettujen elintarvikkeiden määristä.

Tutkimus on otostutkimus, jonka tiedot kerättiin vuonna 2012 puhelinhaastatteluilla, kotitalouksien keräämistä kuiteista ja täyttämistä päiväkirjoista sekä hallinnollisista rekisteriaineistoista. Vuodesta 1966 lähtien kulutustutkimuksia tehtiin säännöllisesti viiden vuoden välein aina vuoteen 1990 asti. Vuosina 1994–1996 kulutustutkimus valmistui vuosittain. Sen jälkeen kulutustutkimuksia on tehty vuosina 1998, 2001, 2006 ja 2012.

Keväällä 2008 julkaistiin kulutuksen aikasarjatiedot 1985–2006 taustamuuttujittain tietokantataulukkoina. Kattava perusraportti ilmestyi Tilastokeskuksen Tulot ja kulutus -sarjassa keväällä 2009. Tätä ennen kulutustutkimuksen tuloksia ilmestyi artikkeleina muun muassa Tilastokeskuksen eri lehdissä. Kulutustutkimuksista on käytettävissä ilmainen PX-Web tietokanta ja maksullinen yhdistetty palveluaineisto vuosista 1985, 1990, 1994–-96, 1998, 2001, 2006 ja 2012. Tilastokeskus laatii tilastoja myös asiakkaiden tilauksesta.

Kulutustutkimuksen haastattelukysymyksiin voi tutustua osoitteessa: http://tilastokeskus.fi/keruu/kul/lomakkeet.html

Tietosisältö

Kulutustutkimus sisältää tietoja kotitalouksien rahankäytöstä erilaisiin tarkoituksiin (esim. ruokaan, liikenteeseen) yhden vuoden ajalta. Lisäksi siinä on runsaasti tietoja kotitalouksien rakenteesta ja toiminnasta, kestotavaroiden omistuksesta, asuinoloista sekä tuloista ja yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saatavasta etuudesta. Erillisenä tiedostona ovat saatavissa tiedot kotiin ostettujen elintarvikkeiden määristä.

Tilastotiedot ovat julkisia, mutta tutkimuksen perusaineisto on salainen. Tietojärjestelmästä tuotetaan tunnistamattomassa muodossa oleva palveluaineisto, jonka käyttöön tarvitaan erillislupa.

Käytetyt luokitukset

Kulutusmenot on luokiteltu kansallisen COICOP-HBS -luokituksen mukaan (n. 900 nimikettä). Kulutuksen pääryhmiä ovat elintarvikkeet, juomat ja tupakka, vaatteet ja jalkineet, asuminen ja energia, kodin kalusteet ja koneet, terveys, liikenne, tietoliikenne, kulttuuri- ja vapaa-aika, koulutus sekä hotellit, ravintolat ja kahvilat.

Tilastotietoa on saatavilla kotitalouksien kulutusmenoista mm. alueluokituksien (esim. NUTS2), kotitaloustyypin, kotitalouden koon ja rakenteen, tuloluokituksien, viitehenkilön sosioekonominen aseman ja iän mukaan.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tutkimus on otostutkimus, jonka perusaineistossa vuonna 2012 oli 3 551 kotitaloutta. Tiedot kerätään haastattelulla, talouksien pitämillä päiväkirjoilla, ostokuittitiedoista sekä hallinnollisista rekistereistä. Haastattelussa selvitetään kotitalouden taustatiedot sekä mm. kestotavaroiden omistus ja hankinnat, asumismenoja. Haastattelun jälkeen kotitaloudet pitävät kahden viikon ajan kirjaa kulutusmenoistaan ja keräsivät kuitteja kaikista menoistaan. Koulutus- ja tulotiedot saadaan rekistereistä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Seuraava tiedonkeruu on vuonna 2015.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot julkistetaan noin vuosi tilastovuoden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi vuoden 2012 kulutustutkimuksen ennakolliset tiedot julkistettiin 30.12.2013 ja tietokantataulukot helmikuun 2014 lopussa.

Aikasarja

Tietoja kerättiin ensimmäisen kerran vuonna 1966. Sen jälkeen tutkimus on tehty vuosina 1971, 1976, 1981, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2006 ja 2012. Vuosien 1966–-1990 ja vuosien 1985-2012 tutkimuksista on muokattu aikasarja-aineistot, joiden tiedot ovat vertailukelpoisia.

Asiasanat

asuminen, elinkustannukset, elinolot, hyvinvointipalvelut, kestohyödykkeet, kestokulutustavarat, kotitaloudet, kulutus, kulutusmenot, kulutustutkimus, menot, rahankäyttö, sosioekonominen asema, tulot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/yht.html


Päivitetty 26.08.2014

Jaa