Kommunekonomi

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kta/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över kommunekonomin omfattar uppgifter om kommunernas och samkommunernas intäkter och kostnader, investeringar, finansiering, tillgångar och skulder.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över kommunekonomin omfattar finländska kommuners och samkommuners samt deras koncerners bokslutsuppgifter. Dessutom omfattar statistiken mer detaljerade uppgifter om driftsekonomi och investeringar, vilka grundar sig på kommunernas och samkommunernas bokslutsuppgifter. Statistiken över kommunekonomin är en reviderad version av statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet.

Klassificeringar

Som klassificeringar används Statistikcentralens klassificeringar i statistiken över kommunekonomin: bokslutskalkyler och övriga ekonomiuppgifter.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna sammanställs på basis av uppgifter från alla kommuner och samkommuner med en webblankett. Ålands statistik- och utredningsbyrå samlar in uppgifterna om kommuner och samkommuner i landskapet Åland.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Preliminära uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut för året innan (kommuner-nas/samkommunernas samt deras affärsverks och koncerners resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningsposter) är tillgängliga i början av juni. Uppgifterna om driftsekonomi och investeringar som specificerats uppgiftsvis samt de slutliga bokslutsuppgifterna publiceras efter medlet av september.

Tidsserie

På grund av olika förändringar (revideringar av bokföringssystemet, statsandelssystemet, statistikföringen) finns ingen enhetlig tidsserie. Årliga uppgifter om statistiken över kommunernas ekonomi finns tillgängliga i elektroniskt format för åren 1975–1992, 1993–1996 och fr.o.m. år 1997. Årliga uppgifter om statistiken över samkommunernas ekonomi finns tillgängliga för åren 1993–1996 och fr.o.m. år 1997. Uppgifter från år 2014 bakåt har publicerats i Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet.

Nyckelord

bokslut, driftsekonomi, inkomster, investeringar, kommunekonomi, kommuner, koncernbokslut, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kta/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.04.2019