Kasvihuonekaasut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/khki/
Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat
Sivuavat aihealueet: Energia
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report). Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena inventaarioyksikkönä

Tietosisältö

Inventaario sisältää vuosittaiset päästötiedot suorista kasvihuonekaasuista: hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppioksidi N2O, HFC -yhdisteet (fluorihiilivedyt), PFC -yhdisteet (perfluorihiilivedyt)ja rikkiheksafluoridi SF6. Lisäksi taulukoidaan seuraavat päästöt: hiilimonoksidi CO, typen oksidit NOx, rikkidioksidi SO2 ja muut kuin metaania sisältävät haihtuvat orgaaniset yhdisteet NMVOC. Päästöt arvioidaan aktiviteettitietojen ja päästökertoimien perusteella. Tilasto ja taustaraportti ovat englanninkielisiä

Käytetyt luokitukset

Käytetyt luokitukset: Luokitukset perustuvat YK:n ilmastosopimuksen ohjeeseen UNFCCC guidelines on reporting and review.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde: Inventaario perustuu Tilastokeskuksen ja asiantuntijalaitosten (Suomen ympäristökeskus, Metsäntutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) väliseen työnjakoon, joka on määritelty Suomen kansallisessa inventaariojärjestelmässä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Valmistumis- tai julkistamisaika

Inventaario valmistuu vuosittain joulukuussa (x-1 vuoden tiedot) ja se julkaistaan sähköisessä muodossa Tilastokeskuksen internet-sivuilla. Inventaario toimitetaan EY:n komissiolle tammikuussa (x-2 vuoden tiedot) ja YK:n ilmastosopimukselle lopullisessa muodossaan 15.4. mennessä (x-2 vuoden tiedot).

Aikasarja

Inventaarion aikasarjat alkavat vuodesta 1990, joka on Kioton pöytäkirjan mukainen perusvuosi.

Asiasanat

ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/khki/yht.html

Lisätietoja

tilastokeskus.fi/kasvihuonekaasut -sivut sisältävät tietoja inventaarion ohjeistuksesta ja kytkennöistä sekä suomenkielisiä tiivistelmiä tuloksista.


Päivitetty 02.07.2014

Jaa