Återkommande enkät om bilhandeln

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/auma/index_sv.html
Ämnesområdet: Handel
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

En utredning av bilhandeln produceras med fasta intervaller som en enkät riktad till företagen. Enkäten omfattar handel med motorfordon, reparation och service av motorfordon samt detaljhandel med drivmedel. De företag som ingår i undersökningen väljs på så sätt att företag av olika storlek ingår. De svar som man fått av företagen i urvalet upphöjs till att motsvara uppgifterna för företagen i hela urvalsramen efter näringsgren och CPA-klass. Uppgifterna gäller omsättningen för bilhandeln efter produkt. Enkäten som genomförs år 2006 gäller år 2005. Den följande enkäten gäller år 2010.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken beskriver omsättningen inom bilhandeln efter produkt. Enkäten är riktad till företag som bedriver bilhandel: handel med reparation och service av motorfordon och detaljhandel med drivmedel. Detaljerade uppgifter som insamlas för statistiken skall hemlighållas.

Klassificeringar

Statistikcentralens återkommande enkät om bilhandeln baserar sig på EU:s förordning (58/97) om statistik rörande företagsstrukturer. Som näringsgrensindelning används TOL2002 och som produktklassificering CPA-klassificeringen, som är en varuklassificering som bygger på näringsgrenar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

När det gäller de uppgifter som frågas direkt av företagen publiceras upphöjda uppgifter efter näringsgren på fyrsiffrig nivå på internet. Urvalet består av ungefär 200 företag som valts med i urvalet på basis av storleksklass och näringsgren så att de ger en representativ bild av strukturen på omsättningen hos olika stora bilfirmor inom olika näringsgrenar. Uppgifterna levereras till Eurostat.

Uppdateringsfrekvens

Vart femte år.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna färdigställs enligt förordningen med en eftersläpning på 1,5 år efter att statistikåret gått ut.

Tidsserie

Uppgifterna samlas in vart femte år. Uppgifterna är från år 2005.

Nyckelord

bilar, bilhandel, bränslen, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, motorfordon, omsättning, partihandel

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/auma/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.09.2016

Dela