Adoptiot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/adopt/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Adoptio- eli ottolapseksi ottamiset -tilasto perustuu tilastovuoden aikana vahvistettuihin adoptointipäätöksiin. Tilastoon tulevat Suomessa vakinaisesti asuvan tai asuvien henkilöiden Suomesta tai ulkomailta adoptoimat henkilöt. Adoptointi voi olla yhden tai kahden vanhemman adoptio. Myös lapsen biologisen vanhemman uusi puoliso voi adoptoida lapsipuolensa.

Tietosisältö

Tilastossa on tilastovuoden aikana Suomen oikeusistuimen päätöksellä adoptoiduiksi hyväksyttyjen henkilöiden määrä. Aineistossa on adoptioon liittyviä tietoja, kuten ottolapseksi ottamisen tyyppi (yhden vai kahden vanhemman adoptio) ja adoptointiperheen asuinkunta adoption jälkeen. Adoptiolapsesta aineistossa on hänen väestötietojaan kuten ikä, kieli, kansalaisuus ja syntymävaltio. Adoptiotilaston luvuissa ovat mukana myös aikuisadoptiot. Ottolapsen biologisista vanhemmista aineistossa on ainoita tietoja syntymäpäivämäärä, ikä ja puolison samuus toisen ottovanhemman kanssa. Ottovanhempien tietoja ovat syntymäpäivämäärä, ikä ja asuinalue.

Käytetyt luokitukset

Tietoja on saatavilla erilaisilla kuntajakoon perustuvilla aluejaoilla. Kansalaisuus, syntymävaltio ja kieli on vuoden 1999 tilastosta lähtien luokiteltu ISO-standardien mukaan. Sitä aikaisemmin käytössä olivat Tilastokeskuksen omat luokitukset. Ikä luokitellaan 1- tai 5-vuotisluokkiin.

Maakunta- ja tilastollinen kuntaryhmitys -luokituksia on käytetty vuodesta 1997 lähtien. Tätä ennen käytettiin läänejä maakunnan ja kuntamuotoa tilastollisen kuntaryhmityksen sijasta. Vuodesta 1999 lähtien ottolapseksi ottamiset -tilastossa on käytetty tilastovuotta seuraavan kalenterivuoden alussa voimaan astunutta aluejakoa. Tilauksesta voidaan vuodenvaihteessa yhdistyneiden kuntien tiedot tuottaa myös juuri ennen yhdistymistä vuoden voimassa olleella aluejaolla vuodesta 2003 lähtien.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suomen väestötilasto perustuu maistraattien ylläpitämään Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään. Ottolapseksi ottamisen vahvistaa tuomioistuin tai ulkomailla eräissä tapauksissa tapahtuneen ottolapseksi ottamisen Helsingin hovioikeus. Oikeusviranomainen vie tiedot ottolapseksi ottamisesta väestötietojärjestelmään. Väestörekisterikeskus toimittaa tiedot Tilastokeskukselle.

Päivitystiheys

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa kesäkuussa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kalenterivuoden lopulliset tilastot valmistuvat seuraavan kalenterivuoden kesäkuussa. Lopullinen tilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla kesäkuussa ja ”Väestönmuutokset 200n” -paperijulkaisussa joulukuussa.

Aikasarja

Ottolapseksi ottamisesta on saatavilla tilastoja sähköisesti vuodesta 1987 lähtien. Tilastokeskus on julkaissut lukumäärätietoja lapseksi ottamisista vuodesta 1973 lähtien.

Asiasanat

adoptio, ottolapset, ottovanhemmat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/adopt/yht.html


Päivitetty 01.06.2016

Jaa