Tietosuojaseloste 26.3.2018: Yksityisen sektorin palkkatilasto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: tilastopäällikkö Jukka Pitkäjärvi, puh. 029 551 3356,
palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Tietosuojavastaava: Johanna Rantanen,
tietosuoja@tilastokeskus.fi

2. Rekisterin nimi

Yksityisen sektorin palkkatilasto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Yksityisen sektorin palkkatilaston tuottaminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Osittain kokonais-, osittain otostilasto; lkm: 779 000 työsuhdetta, joista

- järj. yritysten toimihenkilöt 547 000

- järjestäytymättömien yritysten toimihenkilöt/Tilastokeskuksen otos 40 000

- järj. yritysten työntekijät 178 000

- järjestäytymättömien yritysten työntekijät/Tilastokeskuksen otos 15 000

Valintaperiaatteet:

Järjestäytyneet yritykset: järjestöjen jäsenyrityksiä koskevat palkkatiedustelut. Järjestäytymättömät: Tilastokeskuksen otos, osituskriteereinä yrityksen koko ja toimiala

Tietotyypit

Tunnistetiedot: yritystunnus, yrityksen jäsennumero, henkilötunnus, toimipaikan tunniste, paikallisyksikön tunniste

Arkaluonteiset tiedot: ei ole

Muut tiedot: yrityksen tiedot; mm. toimiala, palkansaajien lkm, paikallisyksikköä ja toimipaikkaa koskevat tiedot

Henkilön luokittelutiedot: mm. sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, osa-aikaisuus, palvelussuhteen laji, palkkausmuoto

Tunti- ja kuukausipalkka: palkkatiedot määritetään palkkausmuodon mukaisesti; kuvauskohteena on kuukausipalkka tai tehdyn työajan tuntipalkka: mm. peruspalkka, työaikalisät, luontoisedut, urakkapalkka, palkkiopalkka, säännöllisen työajan ansio, ylityön ansio, kokonaistyöajan ansio, lomaraha, varallaolokorvaukset. Eri palkka-aineistoissa ansioiden erittely vaihtelee jonkin verran.

Vuositiedot: vuositason tietoina kerätään mm. lomarahat ja muut kertaluontoiset palkkaerät.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Työantajajärjestöjen omia jäsenyrityksiään koskevat palkkatiedustelut. Tietoja saadaan seuraavista: Autoalan Keskusliitto AKL ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry, Avaintyönantajat Avainta ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KIT, Teatterin Tiedotuskeskus Tinfo.

Tilastolliset ja hallinnolliset rekisterit:

Tilastokeskus: Tutkintorekisteri

Tilastokeskus: Yritysrekisteri

Tiedon saantitapa: linjasiirto, lomake

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.