Tietosuojaseloste 18.6.2019: Yhteisöjen vastaamistietojen sekä yhteisöjen vastaajien yhteystietojen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Tero Karttunen, puh. 029 551 2343,
yritystiedonkeruut@tilastokeskus.fi

Tietosuojavastaava: Johanna Rantanen,
tietosuoja@tilastokeskus.fi

2. Rekisterin nimi

 Yhteisöjen vastaamistiedot sekä yhteisöjen vastaajien yhteystiedot

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain (481/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä. Tilaston laadintaan sovelletaan tilastolakia (280/2004).

Yhteisöille suunnattujen Tilastokeskuksen tiedusteluiden vastaamisesta ja vastaajista kerättyjen henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohtaan (käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Tilastotuotannon laatu: Tilastokeskus käyttää yhteisöjen vastaamista koskevaa tietoa tilastotuotannon laadun seurantaan ja oman toimintansa suunnitteluun.

Yhteisölle ohjatun tiedustelun vastaajatietoa käytetään yrityskeruiden kadon seuraamiseen, yrityksiin ja muihin yhteisöihin kohdistuvan tiedonantorasituksen mittaamiseen, otoksien koordinointiin, seurantaan ja hallintaan. Euroopan tilastojärjestelmän käytännesääntöihin pohjautuva laadunvarmistuskehikko edellyttää sekä kadon että vastausrasitteen säännöllistä seurantaa.

Muut käyttötarkoitukset

Yhteisötiedusteluissa kysytään ja tallennetaan määräajaksi yhteisölle ohjatun tiedonkeruun tiedonantajien yhteystiedot. Yhteystiedot tallennetaan tiedonantaja- ja keruukertakohtaisesti ja niitä voidaan hyödyntää tiedustelun ohjaamisessa tiedonantajille seuraavalla keruukerralla sekä ohjaustietona muussa Tilastokeskuksen tiedonkeruussa sekä tarvittaessa käyttää kerättyjen tietojen tarkistamiseen vastaajalta.

Lisäksi tähän kokonaisuuteen kuuluvaa yritystiedonantajarekisteriä käytetään tuottamaan yritystiedonantajille www.tilastokeskus.fi/keruu -sivulle palvelu, josta tiedonantajat voivat käydä katsomassa, missä tiedonkeruissa tiedonantajayritykset ovat mukana.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Valintaperiaatteet

Muut kuin henkilö- ja kotitalouspohjaiset Tilastokeskuksen tiedonkeruut, joissa tiedustelun kohteena ovat yhteisöt. Esimerkkeinä yhteisöistä ovat mm. elinkeinonharjoittajat, osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt, rekisteröidyt yhdistykset, kunnat, kuntayhtymät, rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt, osuuskunnat, seurakunnat, yliopistot, säätiöt ja oppilaitokset.

Tietotyypit

Tunnistetiedot: Yritystunnus (y-tunnus), toimipaikkatunnus, kuntanumero, ei henkilötunnuksia.

Arkaluonteiset tiedot: Yhteisöjen vastaamistietoihin ja yhteisöjen vastaajien yhteystietoihin ei sisälly arkaluonteisia tietoja.

Muut tiedot tai tietoryhmät: yhteisön nimi tai yksikkö, yhteyshenkilön (vastaaja) nimi, vastaamisen tapa, tiedonantajan yhteystiedot, tiedonkeruu- ja vastausrasitetiedot, yhteisön osoite, vastaajan työsähköpostiosoite, vastaajan työpuhelin, työnimike tai ammatti,  yhteisön kirjaamon sähköpostiosoite, yhteisön, tilitoimiston tai palkanlaskennan osoite, ammatinharjoittajan nimi, ammatinharjoittajan osoite

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhteisöjen vastaamistietoja sekä yhteisöjen vastaajien yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Yritystiedonantajarekisteri: Yritystiedonantajarekisteristä luovutetaan tietoja Tilastokeskus.fi/keruu -sivuilla sijaitsevan Tiedonkeruupalvelu yrityksille -sovelluksen kautta ainoastaan yritystiedonantajalle itselle. Tietoja voidaan luovuttaa myös konsernin emoyhtiön prokuristille, mikäli emoyhtiö haluaa nähdä tytäryhtiöidensä tiedonkeruutietoja. Yritystiedonantajalle on tämän palvelun käyttöä varten erikseen toimitettava käyttäjätunnukset.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Yhteisöjen vastaajien yhteystiedot

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Vastaajan yhteystiedot kerätään verkkolomakkeelta tai sähköpostivastauksista

Tiedon saantitapa: Verkkolomakkeelta tai sähköpostitse suoritettavan tiedonkeruun vastausten perusteella

Yritystiedonantajarekisteri

Yritystiedonantajarekisteri sisältää yritystiedonkeruiden vastaamistiedot vuodesta 2006 ja tiedot yritystiedonkeruiden vastausrasitemittauksista.

Tiedon saantitapa: yritystiedonkeruulomakkeilla, vastausrasitemittauslomakkeella tai puhelinhaastattelussa annetut tiedot.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja.

Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Yhteisöjen vastaajien yhteystiedot

Yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvien kyselyiden vastaajien tietoja säilytetään kolme vuotta.

Yritystiedonantajarekisteri

Tieto yhteisöjen vastaamisesta säilytetään pysyvästi osana kyselyn metatietoja.