Tietosuojaseloste 9.3.2018: Aikuiskoulutukseen osallistuminen

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Helena Niemi, puh. 029 551 2488,
aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Tietosuojavastaava: Johanna Rantanen,
tietosuoja@tilastokeskus.fi

2. Rekisterin nimi

Aikuiskoulutukseen osallistuminen, EU-AES

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Aikuiskoulutustutkimuksen tutkimusaineiston arkistointi ja mahdollisten jatkotutkimusten turvaaminen.

Aikuiskoulutustilastojen laadinnassa ja tutkimuskäytössä käytetään henkilösuojattua aineistoa.

Tämä tietosuojaseloste kattaa sekä kansalliset Aikuiskoulutustutkimukset (1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 ja 2017) että kansainvälisesti vertailukelpoiset EU-AES -tutkimusaineistot (Adult Education Survey 2006, 2012 ja 2017). Kansallisen ja EU-AES:n aineistojen tiedonkeruut olivat samat, vain kohdejoukkojen ikäjakaumat sekä kysymysvalikoima poikkesivat toisistaan.

Aikuiskoulutustutkimukseen oleellisesti liittyvä aikuiskoulutustutkimuksen laadunvarmennusaineiston (AKU-LAATU) otoksen muodostamisessa käytettiin Aikuiskoulutustutkimuksen 2006 henkilötietoja. AKU-LAATU -projektista ei tehty erillistä henkilörekisteriä eikä siitä laadittu rekisteriselostetta, vaan tämä tietosuojaseloste kattaa myös aikuiskoulutustutkimuksen laadunvarmennusaineiston, jonka tiedonkeruu ajoittui vuodelle 2007.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otosaineisto 1: Aikuiskoulutustutkimus 2017

Otoshenkilöitä 6 150, aineisto n = 3 414 (18–69-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko noin 800 muuttujaa

Otosaineisto 2: EU-AES 2017

Otoshenkilöitä 5 400, aineisto n = 3 001 (25–64-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko 254 muuttujaa

Otosaineisto 3: Aikuiskoulutustutkimus 2012

Otoshenkilöitä 6 800, aineisto n = 4 114 (18–69-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko noin 1100 muuttujaa

Otosaineisto 4: EU-AES 2012

Otoshenkilöitä 5 399, aineisto n = 3 605 (25–64-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko 334 muuttujaa

Otosaineisto 5: Aikuiskoulutustutkimus 2006

Otoshenkilöitä 6 800, aineisto n = 4 370

Tutkimusaineiston koko noin 1 500 muuttujaa.

Otosaineisto 6: EU-AES 2006

Otoshenkilöitä 6 442, aineisto n = 4 144 (25–64-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko noin 350 muuttujaa

Otostilasto 7: Aikuiskoulutustutkimuksen laadunvarmennus aineisto, 2007

Otoshenkilöitä 1 072, aineisto n = 138 - 611

Tutkimusaineiston koko noin 1300 / 700 muuttujaa.

Otosaineisto 8: Aikuiskoulutustutkimus 2000

Otoshenkilöitä 5 000, aineisto n = 3 600 (18–79-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko noin 550 muuttujaa

Otosaineisto 9: Aikuiskoulutustutkimus 1995

Otoshenkilöitä 5 005, aineisto n = 4 107 (18–64-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko noin 657 muuttujaa

Otosaineisto 10: Aikuiskoulutustutkimus 1990

Otoshenkilöitä 5 000, aineisto n = 3990 (18–73-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko noin 426 muuttujaa

Otosaineisto 11: Aikuiskoulutustutkimus 1980

Otoshenkilöitä 4 026, aineisto n = 3 614 (15–74-vuotiaat)

Tunnistetiedot: henkilötunnus (vain koodiavainaineistossa), kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: ammattiliittoon kuuluminen

Muut tiedot tai tietoryhmä: tietoa aikuisväestön osallistumisesta yleissivistävään ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen sekä osallistumisessa tapahtuneista muutoksista, koulutushalukkuudesta, koulutustarpeesta, koulutukseen osallistumisen esteistä ja koulutuskäsityksistä. Lisäksi on selvitetty mm. tietoteknisiä valmiuksia, vieraiden kielten taitoja, työelämää ja työhistoriaa kuvaavia tietoja.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tutkimusaineistoon on liitetty tietoja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta ja tutkintorekisteristä. Otostiedot on saatu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta (alkujaan väestörekisteristä).

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (haastattelu) poislukien otos-, työssäkäyntitilaston ja tutkintorekisterin tiedot. Tutkimukseen osallistuminen ja yksittäiseen kysymykseen vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Henkilöt ovat tietoisia tutkimuksen vapaaehtoisuudesta.

Tiedon saantitapa: Tutkimustiedot perustuvat noin 5000 otoksella toteutettuihin tietokoneavusteisiin käyntihaastatteluihin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.