Finlands officiella statistiks historia

"Den officiella statistikens egentliga konst är... att ställa rätta frågor och skaffa rätta svar, samt att alltid hålla sig neutral, att den med sanningens ljus må kunna vägleda var och en, som kan och vill bruka sina ögon."

Chefen för Sveriges statistiska centralbyrå, Fr. Th. Berg gav ett utlåtande om upprättandet av ett statistikverk i Finland.
1865    Statistiska byrån inrättades i Finland
1866    Den första publikationen i Finlands officiella statistik "Öfversigt af Finlands sjöfart och handel åren 1856-1865" utkom i två häften.
1879    Den första statistiska årsboken för Finland utkom.
1885    Den officiella statistiken omfattade åtta serier.
* Utrikeshandels- och sjöfartsstatistik
* Översikter över Finlands ekonomiska tillstånd
* Lantbruksstatistik
* Inkomststatistik
* Meteorologisk statistik
* Befolkningsstatistik
* Sparbanksstatistik
* Statistiken över personer med sinnesdefekter
1988    Den officiella statistikens publikationsserier organiserades om i 24 ämnesområden och 108 publikationsserier.
2000    De statistiska uppgifterna publicerades allt oftare elektroniskt och antalet tryckalster började minska. Tyngdpunkten försköts allt mer mot avgiftsfri publicering på webben.
2004    Kvalitetskriterier godkändes för den officiella statistiken. Dessa kriterier styr verksamheten i alla skeden av produktionsprocessen.
2005    En indelning av det officiella FOS-systemet i 26 ämnesområden fastställdes.
2006    Kvalitetskriterierna gjordes kompatibla med den europeiska uppförandekoden.
2008    Portalen för Finlands officiella statistik öppnades.