Perus- ja laatukriteerit

Jokaisen viralliseen tilastoon kuuluvan tilaston on täytettävä Suomen virallisen tilaston perus- ja laatukriteerit. Niiden tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää SVT-tilastojen käytettävyyttä yhteiskunnan tietotarpeisiin.

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta on vuonna 2006 päivittänyt tilastoille asettamiaan kriteereitä ja yhdenmukaistanut ne Euroopan tilastojärjestelmän laatukriteerien kanssa.

SVT-tuottajien tulee säännöllisesti arvioida tilastojen laatua. Lisäksi tulee arvioida ja seurata asiakkaiden tarpeita ja tyytyväisyyttä sekä tilastotuotantoprosessin tarkoituksenmukaisuutta.

SVT-peruskriteerit

SVT-peruskriteeri 1:  Tilaston on tuottanut virasto tai laitos, joka kuuluu Tilastokeskuksen ylläpitämään luetteloon SVT-tuottajista.

SVT-peruskriteeri 2:  Julkaiseva organisaatio vastaa tilaston sisällöstä ja tietojen oikeellisuudesta taaten näin jatkuvuuden ko. tilaston tuottamiselle. SVT-tilastoa ei voida julkaista henkilön nimellä.

SVT-peruskriteeri 3:  SVT-tilastoon liittyy SVT-neuvottelukunnan hyväksymä ajantasainen laatuseloste.

SVT-laatukriteerit

1. Relevanssi:  SVT-tilasto sisältää olennaisia ja valtakunnallisesti kattavia tietoja edustamastaan aihealueesta yhteiskunnan tarpeisiin.

2. Tarkkuus ja luotettavuus:  SVT-tilasto kuvaa täsmällisesti ja luotettavasti tilastoitavaa ilmiötä, sen tilaa ja muutoksia. Tilastointimenetelmistä on esitettävä selkeä kuvaus sekä mahdolliset tilaston epävarmuustekijät on analysoitava ja raportoitava. Tilastossa mahdollisesti havaittujen virheiden oikaisussa menetellään SVT-neuvottelukunnan hyväksymän suosituksen mukaisesti.

3. Ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus:  SVT-tilastojen tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia ja niiden julkistamisajankohdan pitää olla ennakkoon tiedossa ja julkaistuna julkaisijan ylläpitämässä julkistamiskalenterissa, jonka menettelytavat noudattavat SVT-neuvottelukunnan ohjeita.

4. Yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus:  SVT-tilastot ovat keskenään loogisesti konsistentteja sekä mahdollisimman vertailukelpoisia yli ajan ja alueellisesti. Tilastoissa käytetään yleisiä ja vakiintuneita pääasiassa kansainvälisiä käsitteitä ja tilastoluokituksia. Tilaston yhtenäisyyteen ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät on dokumentoitava ja niistä on tilastossa kerrottava. Määritelmällisesti toisistaan poikkeavat tiedot, jotka kuvaavat samaa ilmiötä, tulee selkeyttää eri käsittein.

5. Saatavuus ja selkeys:  SVT-tilastot on esitettävä selkeässä, läpinäkyvässä ja ymmärrettävässä muodossa, levitettävä sopivalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja niiden sekä niitä tukevan metatiedon ja käyttäjille suunnattujen ohjeiden on oltava yleisesti saatavilla.


Päivitetty 10.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perus- ja laatukriteerit [verkkojulkaisu].
Helsinki: SVT-neuvottelukunta [viitattu: 28.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/meta/svt/svtlaatukriteerit.html