Registerbeskrivning: Register över kundförhållanden

1. Registeransvarig

Statistikcentralen 00022 Statistikcentralen, tfn 17341 Verkstadsgatan 13

2. Registrets namn

Register över kundförhållanden

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

1. Skötsel av kundförhållanden enligt 8§ i personuppgiftslagen mom.1 punkt 5
2. Hantering av personuppgifter enligt 19§ i personuppgiftslagen för direktmarknadsföring och andra adresserade försändelser
3. Enligt samtycke av den registrerade enligt 8§ i personuppgiftslagen mom. 1 punkt 1

 • synpunkter på Statistikcentralens produkter och tjänster
 • registrering som prenumerant på e-posttjänsten "Nyhetsbrev"

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsprinciper:

1. Personen har ett kundförhållande till den registeransvarige
2. Personer som gett sina synpunkter frivilligt under eget namn
3. Personen har registrerat sig som prenumerant på e-posttjänsten "Nyhetsbrev"
4. När det gäller registret över marknadsföring och kontakter, kontaktpersoner hos företag och myndigheter (19§ i personuppgiftslagen mom.1 punkt 3)

Typ av uppgifter:

 • ställning/uppgift i organisationen
 • personens kontaktinformation vid arbetsstället (t.ex. adress, telefon, e-post)
 • eventuella kommentarer från personen
 • personens beställningar (e-posttjänsten Nyhetsbrev)
 • kundernas beställningar och faktureringsuppgifter

Identifikationsuppgifter

 • namn

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

När det gäller uppgifternas offentlighet och sekretess tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Enligt 16 § 3 mom. i lagen får personuppgifter ur en myndighets personregister, om inte något annat särskilt bestäms i lag, lämnas ut i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form bara om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter. För direktmarknadsföring och för opinions- eller marknadsundersökningar får personuppgifter dock lämnas ut endast om den registrerade har samtyckt till detta.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Fonecta B2B

Den registrerades egna anmälningar

Andra sätt att erhålla uppgifter:

 • registeransvariges enkät
 • publikationer bl.a. telefonkatalog
 • offentliga register
 • medier
 • andra publicerade databaser, t.ex. de uppgifter som organisationen själv publicerat på internet

7. Principer för skydd av registret

Registeruppgifterna skyddas enligt den skyddsklass som fastställs i Statistikcentralens anvisningar om datasekretess.

8. Godkännande av registerbeskrivningen

Statistikcentralen

Underskrift
Heli Mikkelä Direktör,
informationstjänst

Dela