Toimialaluokitus 2008 (käytössä vuodesta 2009 alkaen)

Luokituksen kuvaus

Luokitusuudistuksen lähtökohta ja tausta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o1893/2006 velvoittaa jäsenmaat käyttämään tilastotoimessa yhteisön yhteistä tilastollista toimialaluokitusta NACE Rev.2 tai vastaavaa kansallista versiota, jonka rakenne noudattaa yhteistä luokitusta. Suomen kansallinen toimialaluokitus, TOL 2008, on tällainen kansallinen versio (asetus kokonaisuudessaan).

Luokitusuudistuksen tavoitteena on kuvata nykyistä paremmin talouselämää ja sen aktiviteetteja. Lisäksi kansainvälinen vertailtavuus lisääntyy, kun Euroopan jäsenmaiden käytännöt yhdenmukaistuvat ja tulkintaerot vähenevät entistä tarkempien määrittelyjen ansiosta.

Asetuksen mukaan uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön kaikissa jäsenmaissa yht'aikaa:

  • vuotta 2008 koskevissa vuositilastoissa (vuoden 2009 aikana)
  • kuukausitilastoissa ja 1/4-vuositilastoissa eli ns. suhdannetilastoissa vuoden 2009 alusta
  • kansantalouden tilinpidon tilastoissa sekä maksutasetta ja palvelujen ulkomaankauppaa kuvaavissa tilastoissa myöhemmin (esim. kansantalouden tilinpidossa alkaen vuotta 2011 kuvaavista tilastoista).
Uusi toimialaluokitus, TOL 2008, korvaa vielä käytössä olevan TOL 2002-luokituksen yllä olevan aikataulun mukaisesti. Siirtymävaiheessa tilastotuotannossa käytetään kuitenkin molempia luokituksia, ja pääosa vuotta 2008 kuvaavista tilastoista laaditaan käyttäen sekä TOL 2002 että TOL 2008 -toimialaluokitusta.

Kansallista toimialaluokitusta laaditaan

Tilastokeskuksen asettama projekti valmistelee uutta kansallista toimialaluokitusta uuden NACE Rev. 2:n pohjalta tehtävänään toimialaluokituksen luokkien määrittelyjen (luokkakuvaukset), hakemiston (hakusanojen) ja muunnosavainten laatiminen. Luokitusprojektin tavoitteena on saada kansallisen luokituksen, TOL 2008, määrittelyt ja muunnosavaimet nykyisestä luokituksesta uuteen valmiiksi kesäkuun 2008 loppuun mennessä. Näin luokitusta tietojärjestelmissään käyttäville jäisi aikaa järjestelmien muunnostyöhön ja henkilöstön koulutukseen.
Tällä hetkellä valmiina on TOL 2008-luokituksen nimikkeistö. TOL 2008:n luokkakuvaukset ja muunnosavaimet ovat työn alla. Määrittelyjen valmistuttua niitä on saatavissa e-tiedostoina Tilastokeskuksen luokituspalveluista ja painetussa muodossa käsikirjoina syksystä 2008 alkaen Tilastokeskuksen julkaisumyynnistä. Syksyllä 2008 valmistuu myös hakusanoihin perustuva luokitussovellus, ToimialaEkspertti, joka nopeuttaa ja helpottaa luokitustyötä tilanteissa, joissa luokiteltavaa materiaalia on paljon.
Luokkakuvauksista ja muunnosavaimista on toistaiseksi käytettävissä vain NACE Rev. 2: n kuvaukset, jotka löytyvät Euroopan yhteisön tilastoviraston, Eurostatin sivuilta englanniksi. Näistä saa hyvän käsityksen uuden luokituksen määrittelyistä, koska kansallisen TOL 2008-luokituksen 1-4-numerotason luokkakuvaukset perustuvat vastaaviin NACEn luokkakuvauksiin.

Keskeiset muutokset ja luokitusperiaatteet

Luokitusuudistus tuo merkittäviä muutoksia sekä luokituksen rakenteeseen että luokkien määrittelyihin. Näkyvin ulkoinen muutos uudessa luokituksessa on, että kaikki koodit ja nimikkeet muuttuvat. Uuden luokituksen käyttöönoton ja soveltamisen kannalta merkittävintä on kuitenkin rakenteen ja luokitusperiaatteiden muuttuminen, mikä tulee heijastumaan tilastolukuihin. Luokituksessa on useita uusia ja uudelleen muotoiltuja pääluokkia, pääluokkien määrä kasvaa 17:stä 21:een. Kaksinumerotason luokkien määrä nousee noin 60:stä 87:ään. Lisäksi 3- ja 4-numerotason luokissa tapahtuu lukuisia hajoamisia ja siirtymisiä.

Kaikki nämä muutokset heijastuvat myös kansallisen tason nimikkeisiin (5-numerotason luokat), vaikkakaan kaikissa tapauksissa kysymys ei ole merkittävistä siirtymistä luokasta toiseen. TOL 2008:n kansallisen osaan eli 5-numerotasolle tehdään lähinnä välttämättömät tarkistukset ja korjataan mahdolliset tulkintavirheet.

Uusista pääluokista ja luokitusperiaatteista mainittakoon:

  • informaation tuottaminen ja jakelu on koottu yhteen uudeksi pääluokaksi (pääasiassa digitaalista informaatiota)
  • korjaus, huolto ja asennus erotettu teollisesta valmistamisesta
  • jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito sekä kierrätys yhdistetty vesi-, viemäri- ja jätevesihuoltoon
  • tietyn toimialan tukipalvelut jaoteltu omiksi 2- tai 3-numerotason luokikseen kyseisen toimialan yhteyteen
  • useita toimialoja tukevista liike-elämän palveluista muodostettu kolme uutta pääluokkaa.

Monitoimialaisen yrityksen toimiala määritellään arvonlisä-käsitteen avulla vastaavalla tavalla kuin tähänkin asti. Myös aputoimintojen määrittely säilyy entisellään: Aputoiminnot sisältyvät yrityksen toimintaan, mutta voidaan luokitella omina toimipaikkoinaan, jos kyseiset yksiköt täyttävät toimipaikan määritelmän. Rakentamista, tutkimustoimintaa ja tuotteiden valmistusta myyntiin ei luokitella aputoiminnaksi.

Jaa