P Utbildning

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
PUtbildning
85Utbildning

P Utbildning

Denna huvudgrupp omfattar utbildning på alla utbildningsnivåer och för alla yrken. Gruppen omfattar både den offentliga och den privata utbildningen. Undervisningen kan vara muntlig eller skriftlig och kan ske också via radio, television och internet, genom korrespondens eller hemma hos eleven.

Huvudgruppen omfattar utbildning som lämnas av olika läroanstalter inom skolsystemet på de olika nivåerna samt vuxenutbildning, program för läs- och skrivkunnighet osv. Omfattar även militära skolor och militärhögskolor, undervisning vid fångvårdsanstalter o.d. på sina respektive nivåer. Gruppen omfattar specialundervisning för elever med fysiskt eller psykiskt funktionshinder på alla utbildningsnivåer inom skolsystemet.

Indelningen inom huvudgruppen baseras på utbildningsnivåer i enlighet med utbildningsnivåerna i den internationella utbildningsklassificeringen ISCED 1997. Verksamheten vid läroanstalter som ger undervisning på ISCED nivå 0 redovisas i grupp 85100, på ISCED nivå 1 i grupp 85200, på ISCED nivåerna 2-3 i grupp 853, på ISCED nivå 4 i grupp 85410 och på ISCED nivåerna 5-6 i 85420.

Huvudgruppen omfattar också den undervisning som i första hand avser sport- och fritidsintressen, såsom t.ex. tennis eller golf samt stödtjänster för utbildning.

Läroavtalsutbildning klassificeras inom verksamheten vid det företag som ingått läroavtalet, inte inom huvudgrupp P.

Dela