E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
EVattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
36Vattenförsörjning
37Avloppsrening
38Avfallshantering; återvinning
39Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

Denna huvudgrupp omfattar aktiviteter i anslutning till hantering av avfall, såsom insamling, behandling och bortskaffande samt behandling av avloppsvatten. Avfall omfattar t.ex. industri- och hushållsavfall i fast och icke fast form samt förorenad jord och andra områden. Resultatet av avfallsbehandlingen kan antingen bortskaffas eller bli en insatsvara i andra produktionsprocesser. Gruppen omfattar också aktiviteter avseende vattenförsörjning, som ofta sker i anslutning till enheter som också ägnar sig åt behandling av avloppsvatten.

Dela