EUn alueluokitus NUTS 2010, Suomi

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

NUTS on Euroopan tilastovirasto Eurostatin alueluokitus. Se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 1059/ 2003. Asetuksen mukaan luokitusta tarkistetaan enintään kerran kolmessa vuodessa. Viimeisintä, vuonna 2011 annettua asetusta (Komission asetus 31/2011) sovelletaan Eurostatille toimitettavissa tilastoissa 1.1.2012 alkaen.

Muutokset edellisestä versiosta (105/2007(176/2008) - 31/2011)

15.11.2011
Suomessa suurin muutos tapahtuu NUTS 2 -aluejaossa. Entinen Etelä-Suomi jakaantuu kahteen osaan siten, että muodostuu uusi metropolialue Helsinki-Uusimaa (FI1B), ja muu Etelä-Suomi muodostaa oman alueensa (FI1C). Lisäksi entiset Pohjois-Suomi ja Itä-Suomi yhdistyvät yhdeksi alueeksi, jonka nimeksi tulee Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D).
Muutosten jälkeen Manner-Suomessa (FI1) on edelleen neljä NUTS 2-aluetta. NUTS 3 -tasolla Suomesta vähenee yksi alue, kun Uusimaa ja Itä-Uusimaa maakuntina yhdistyivät 2011 ja muodostavat nyt uuden NUTS 3 -alueen Helsinki-Uusimaa (FI1B1). On kuitenkin huomattava, että NUTS 2 -aluetason muutokset aiheuttavat koodiston ja nimistön muutoksia myös NUTS 3 -tasolla.

Kaikkiaan muutokset koskevat seitsemää maata (Alankomaat, Iso-Britannia, Italia, Kreikka, Latvia, Saksa ja Suomi). Viiden maan muutokset ovat rakenteellisia muutoksia alueluokituksessa (Saksa, Italia, Alankomaat, Suomi ja Iso-Britannia). Kreikan maakoodi muuttuu (nyt EL aiemmin GR). Latvian hallinnollisten alueiden nimet muuttuvat 2009 kuntarakennemuutosten seurauksena.

Luokituksen rakenne ja luokitteluperiaatteet jne.

NUTS -luokitus on hierarkkinen alueluokitus. Siinä kukin jäsenvaltio jaetaan NUTS 1 -tason alueellisiin yksiköihin (3-merkkiset tunnukset), jotka jaetaan NUTS 2 -tason alueellisiin yksiköihin (4-merkkiset tunnukset), jotka puolestaan jaetaan edelleen NUTS 3 -tason alueellisiin yksiköihin (5-merkkiset tunnukset). Kussakin jäsenvaltiossa voi olla yksityiskohtaisempia hierarkkisia tasoja, jotka jakavat edelleen NUTS 3 -tason ja, joista päättää kyseinen jäsenvaltio.
NUTS -alueiden muodostamiseen on asetuksessa määritelty seuraavat alueiden keskimääräiset väestölliset raja-arvot:
Aluetaso minimi maksimi
NUTS 1 3 milj. 7milj.
NUTS 2 800 000 3 milj.
NUTS 3 150 000 800 000
NUTS alueiden määrittelyssä tulee asetuksen mukaan suosia hallinnollisia alueita ja muuten maantieteellisesti määriteltyjä alueita.
Alueiden nimistä ja koodeista:

Eri maiden joillakin alueilla voi olla sama nimi. Tällaisten alueiden nimiin on lisätty tunnistamisen helpottamiseksi maan nimen ensimmäinen kirjain.
Eräät alueet esiintyvät useammalla NUTS -tasolla, kuten esimerkiksi Luxemburg, joka esiintyy sekä maana että tasoilla 1, 2 ja 3. Tällöin alueelle annetun koodin loppuun lisätään 1-2 nollaa kuvaamaan eri NUTS -tasoja. Suomessa tällaisia alueita on yksi, Ahvenanmaa/Åland, joka esiintyy tasoilla 1, 2 ja 3:
FI2 Ahvenanmaa/Åland - NUTS 1
FI20 Ahvenanmaa/Åland - NUTS 2
FI200 Ahvenanmaa/Åland - NUTS 3.

NUTS-luokitus ja Suomen kansalliset aluekoodit:

Suomalaisissa tietojärjestelmissä ja tilastoinnissa käytetään kansallisia aluekoodistoja, esim. Väestörekisterikeskuksen antamaa kuntanumerointia ja kansallisia maakuntakoodeja. NUTS -alueluokitusta käytetään Euroopan unionin tilastovirastoon Eurostatiin lähetettävissä tilastoissa.
NUTS -luokituksen taso 1 vastaa Suomen kohdalla jakoa Manner-Suomeen ja Ahvenanmaahan. NUTS 2 -taso vastaa kansallista suuraluejakoa ja NUTS 3 maakuntajakoa. NUTS -luokitus on voimassa vähintään kolme vuotta kerrallaan (2012-2014). Vaikka kansalliset vastaavat aluejaot muuttuisivat tänä aikana NUTS -aluejako ei muutu.