Tilastolaki

Tilastolaki (280/2004, muut. 361/2013) (Finlex) ohjaa tilastojen laadintaa. Tilastoihin tulee ensi sijassa käyttää muussa yhteydessä kerättyjä tietoja. Suurin osa tiedoista saadaankin erilaisista rekistereistä. Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta. Valtion viranomaisilla on yleinen tiedonantovelvollisuus hallussaan olevista tiedoista. Yrityksillä, kunnallisilla organisaatioilla ja voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä on velvollisuus antaa tietoa laissa erikseen määritellyissä asioissa.

Tilastojen perustiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoihin voidaan antaa käyttöoikeus tieteellisten tutkimusten ja tilastollisten selvitysten tekoon käyttölupamenettelyllä. Käyttöoikeus tietoihin voidaan antaa siten, että tilastoyksikön suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Poikkeuksena salassapidosta ovat yritysrekisterin julkiset tiedot sekä valtion ja kuntien viranomaisten toimintaa kuvaavat julkiset tiedot.