Anställningsoption

Med traditionell anställningsoption avses ett normalt optionssystem där den anställde har rätt att i framtiden teckna företagets eller koncernens moderbolags aktier enligt villkor som fastslagits på förhand.

Statistik där definitionen används

Dela