Begrepp
Uppgiftslämnarenhet


I industrins varustatistik är uppgiftslämnarenheten ett företag eller ett företags arbetsställe, vars huvudsakliga näringsgren är tillverkning (B Utvinning av mineral eller C Tillverkning). På så sätt omfattar enkäten också arbetsställen inom icke-industriella företag som bedriver industriell verksamhet.

Företagen och arbetsställena i produktionsenkäten har valts med på så sätt att EU:s krav på representativitet enligt PRODCOM-förordningen uppfylls, dvs. minst 90 procent av produktionsvärdet inom varje näringsgren ska ingå i statistiken. Därför samlas produktionsuppgifterna i regel in från alla arbetsställen i företag med minst 10 anställda. Inom vissa näringsgrenar inom tillverkningen omfattar enkäten också arbetsställen i mindre företag för att representativitetskriteriet ska uppfyllas. Ramen och populationen för enkäten samt därmed förknippad urvalsdel beskrivs närmare i statistikens kvalitetsbeskrivning i punkt 2 Metodbeskrivning av statistikundersökningen (bara på finska).

Uppgifter om material och förnödenheter, köp och totalanvändning av dem, frågas på en skild enkätblankett av alla arbetsställen i företag inom tillverkning med minst 20 anställda. De uppgifter om material och förnödenheter som uppgiftslämnarna angett är inte annars heller lika omfattande som produktionsuppgifterna, eftersom det i anvisningarna för hur uppgifterna om material och förnödenheter ska anges står att åtminstone 80 procent av inköpen ska anges samt 100 procent av totalanvändningen i fråga om de benämningar för vilka totalanvändning frågas. Man frågar alltså uppgiftslämnarenheterna om åtminstone de viktigaste materialen och förnödenheterna som använts i produktionen under kalenderåret.

Uppgifterna om material och förnödenheter samlas numera in enbart för udda statistikår fr.o.m. statistikåret 2013. Det första året som uteblev från enkäten var således statistikåret 2014.Defintionens giltighetstid

 • Giltig
 • I varustatistiken är den statistiska enheten ett företag eller ett arbetsställe som huvudsakligen verkar inom näringsgrenen Tillverkning (C Utvinning av mineraler eller D Tillverkning). Detta innebär att också arbetsställen inom företag som inte tillhör gruppen Tillverkning omfattas av enkäten om de bedriver tillverkning.

  Arbetsställena har valts till enkäten så att EU:s krav på representativitet enligt PRODCOM-förordningen uppfylls. Detta innebär att statistiken skall täcka minst 90 procent av produktionsvärdet inom varje näringsgren. Av denna anledning samlas produktionsuppgifterna i regel in av alla arbetsställen som hör till företag med minst 10 anställda.  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1997 - 31.12.2007

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

  Närbegrepp

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa