Uppgiftslämnarenhet

I industrins varustatistik är den statistiska enheten ett företag eller ett arbetsställe som huvudsakligen verkar inom näringsgrenen Tillverkning (B Utvinning av mineraler eller C Tillverkning). Detta innebär att också arbetsställen inom företag som inte tillhör gruppen Tillverkning omfattas av enkäten om de bedriver tillverkning.

För enkäten om produktionen har företag och arbetsställen valts med på så sätt att EU:s krav på representativitet enligt PRODCOM-förordningen ska uppfyllas, dvs. minst 90 procent av produktionsvärdet inom varje näringsgren ska ingå i statistiken. Därför samlas produktionsuppgifterna gällande tillverkning i regel in från alla arbetsställen i företag med minst 10 anställda. Inom vissa näringsgrenar inom tillverkningen omfattar enkäten också arbetsställen i mindre företag för att representativitetskriteriet ska uppfyllas. Ramen och populationen för enkäten samt därmed förknippad urvalsdel beskrivs närmare i statistikens kvalitetsbeskrivning i punkt 2 Metodbeskrivning av statistikundersökningen.

Uppgifter om material och förnödenheter frågas på en skild blankett av alla arbetsställen i företag med minst 20 anställda.

Statistik där definitionen används

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen